مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای, دوره (5), شماره (20), سال (2014-5) , صفحات (183-202)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت )

نویسندگان: فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه‌گیری شاخص‌های فقر و مطالعه عوامل تعییین‌کننده آن یکی از ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل مساله فقر و یاری کننده سیاستگذاری‌های مربوط به آن است. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مهم و موثر در رفاه خانوار و وضعیت فقر آن است. از اینرو در مقاله حاضر تعیین‌کننده‌های فقر در مناطق شهری استان خراسان شمالی بررسی شده است. در ابتدا خط فقر مطلق بر پایه‌ی داده‌های هزینهای 162 کالای مصرفی استخراج شده از داده‌های 717 خانوار نمونه طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان خراسان شمالی در سال 1389 برآورد می‌شود. به منظور بررسی عوامل تعیین‌کننده‌ی فقر در سطح خرد، تاثیر متغیرهای بارتکفل، جنس و سن سرپرست خانوار، مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی سنجیده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای توضیحی الگو به جز سن سرپرست خانوار، بر فقر مناطق شهری استان موثر هستند. علاوه براین، نتایج حاکی از آن است که چنانچه خانواری بتواند خود را به سطح متوسط مقادیر توضیحی الگو برساند به احتمال 6/78 درصد بالای خط فقر قرار گرفته و از گروه خانوارهای فقیر خارج می‌شود.

کلمات کلیدی

, خط فقر, فقر مطلق, فقرشهری, تعیین‌کنندهای فقر, الگوی توبیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045394,
author = {گریوانی, فاطمه and احمدی شادمهری, محمدطاهر and فلاحی, محمدعلی},
title = {بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت},
journal = {مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای},
year = {2014},
volume = {5},
number = {20},
month = {May},
issn = {2008-5354},
pages = {183--202},
numpages = {19},
keywords = {خط فقر، فقر مطلق، فقرشهری، تعیین‌کنندهای فقر، الگوی توبیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت
%A گریوانی, فاطمه
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A فلاحی, محمدعلی
%J مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای
%@ 2008-5354
%D 2014

[Download]