مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (1), شماره (1), سال (2013-3) , صفحات (21-30)

عنوان : ( بررسی کشت بذر علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) در باقیمانده اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه اسپند (L. Peganum harmala) (مطالعه موردی) )

نویسندگان: طاهره صادقی شاهرخت , محمد فرزام , زهرا نیکبخت , عادله خاور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت و کنترل گونه های سمی و آللوپات از اولویت های برنامه های اصلاح و احیاء مراتع است. مشاهدات صحرایی در برخی مناطق خراسان نشان داده است که کشاورزان اسپندزارها را برای کشت دیم محصولات زراعی شخم زده و معتقدند که باقیمانده اسپند در خاک موجب افزایش عملکرد محصول می‌شود. در یک آزمایش گلخانه ای، بذر گونه مرتعی علف گندمی بیابانی در خاک حاوی نسبت های مختلفی (0، 5 و 20 درصد) از باقیمانده اندام هوایی، ریشه و خاک زیراشکوب گونه اسپند کشت شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار انجام شد. درصد و سرعت جوانه زنی و خصوصیات مرفولوژیکی نهال علف گندمی بیابانی اندازه گیری شد. تیمار ترکیبی 20 درصد اندام هوایی (شامل بذر و میوه) و خاک مرتع موجب کاهش خصوصیات رشد و جوانه زنی شد. تیمارهای پودر ریشه و خاک زیراشکوب هیچگونه اثر منفی بر خصوصیات رشد و جوانه زنی علف گندمی بیابانی نداشت، و حتی باعث افزایش وزن اندام هوایی علف گندمی بیابانی شد. مقدار اسیدیته و نوع بافت خاک در زیراشکوب بوته اسپند مشابه با نمونه‌های خاک فضای باز بود، درحالی‌که میزان هدایت الکتریکی در زیراشکوب اسپند بیشتر از فضای مجاور بود. بنابراین انجام یک دیسک سطحی بر خاک مرتع قبل از گل‌دهی گیاه اسپند سبب مخلوط شدن خاک با اندام های این گیاه شده و ممکن است به استقرار گیاه علف گندمی بیابانی کمک ‌کند.

کلمات کلیدی

, آللوپاتی, اسپند, علف گندمی بیابانی, رشد و جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045399,
author = {صادقی شاهرخت, طاهره and فرزام, محمد and نیکبخت, زهرا and خاور, عادله},
title = {بررسی کشت بذر علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) در باقیمانده اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه اسپند (L. Peganum harmala) (مطالعه موردی)},
journal = {مهندسی اکو سیستم بیابان},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {۲۵۳۸-۶۳۳۶},
pages = {21--30},
numpages = {9},
keywords = {آللوپاتی، اسپند، علف گندمی بیابانی، رشد و جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کشت بذر علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) در باقیمانده اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه اسپند (L. Peganum harmala) (مطالعه موردی)
%A صادقی شاهرخت, طاهره
%A فرزام, محمد
%A نیکبخت, زهرا
%A خاور, عادله
%J مهندسی اکو سیستم بیابان
%@ ۲۵۳۸-۶۳۳۶
%D 2013

[Download]