مرتع, دوره (7), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (29-38)

عنوان : ( بررسی الگوی زمانی و مکانی تجمع املاح در اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه(Salsola arbusculiformis Drob) )

نویسندگان: حسین باقرزاده سکه , محمد فرزام , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی الگوی تجمع نمک ها در اندام های بوته زالکچه (Salsola arbusculiformis) در مراتع گرمه، شمال شرق ایران انجام شد. نمونه های خاک(سطحی و عمقی) از زیراشکوب گیاه و فضایباز مجاور تهیه شد. نمونه های برگ (در ابتدای فصل رویش، حداکثر رشد و آخر فصل)، ساقه و ریشه گیاه (آخر فصل رویش) نیز در4 تکرار تهیه شد. مقدار EC و pH به روش عصاره اشباع و مقدار Na،Ca و Mg محلول به روش تیتراسیون تعیین و مقدار پارامترهای ESP و SAR محاسبه شد و مقدار Na و K بافت های گیاهی به روش نشر شعله و Mg به وسیله دستگاه نشر اتمی اندازه گیری شد. اسیدیته در زیراشکوب زالکچه بیش از فضای باز بود. در خاک سطحی زیراشکوب مقدار سدیم، هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم بیش از مقدار آنها در خاک سطحی فضای باز بود و تفاوتهای معنی داری را نشان داد. مقدار منیزیوم در خاک زیراشکوب بیش از خاک فضای باز بود ولی تفاوت معنی داری نداشت. مقدار سدیم در برگ17 برابر مقدار آن در ریشه و ساقه، مقدار پتاسیم در برگ 2/5 برابر ریشه و 2 برابر مقدار آن درساقه و همچنین مقدارمنیزیم برگ 7 برابر ساقه و4 برابر مقدار آن در ریشه بوده است و تفاوت ها معنی دار بود. تجمع عناصر مذکور در برگ ها در طی فصل رویش تفاوت معنی داری نداشت. بر اساس نتایج این تحقیق: گیاه زالکچه املاح را از خاک عمقی جذب و در برگ ذخیره می کند. نمک ها، پس از ریزش برگ ها در پای گیاه و تجزیه آنها، به خاک برگشته و خاک سطحی زیربوته را به حالت قلیایی در می آورد.

کلمات کلیدی

, جامه در, غلظت نمک, سدیم, گیاه شورزیست, مرتع, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045401,
author = {باقرزاده سکه, حسین and فرزام, محمد and کافی, محمد},
title = {بررسی الگوی زمانی و مکانی تجمع املاح در اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه(Salsola arbusculiformis Drob)},
journal = {مرتع},
year = {2013},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-0891},
pages = {29--38},
numpages = {9},
keywords = {جامه در، غلظت نمک، سدیم، گیاه شورزیست، مرتع، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوی زمانی و مکانی تجمع املاح در اندام ها و خاک زیراشکوب گیاه مرتعی زالکچه(Salsola arbusculiformis Drob)
%A باقرزاده سکه, حسین
%A فرزام, محمد
%A کافی, محمد
%J مرتع
%@ 2008-0891
%D 2013

[Download]