دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران , 2015-02-17

عنوان : ( اثر شتاب دهنده و گوگرد بر روی ویژگیهای پخت و خواص مکانیکی امیزه های لاستیکی )

نویسندگان: سعید استاد موحد , فرناز میرزائی مهموئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر گوگرد و دو نوع شتاب دهنده، N- سیکلو هگزیل-2- بنزوتیازول سولفونامید ، CBS ( شتاب دهنده اولیه) و تترا متیل تیورام دی سولفید ، TMTD (شتاب دهنده ثانویه) بر روی ویژگیهای پخت و خواص مکانیکی یک نمونه لاستیک نیتریل (NBR) در یک سیستم پخت کارامطالعه گردید.نتایج نشان دادند که نوع و ترکیب شتاب دهنده ها تاثیر مهمی بر روی ویژگیهای فوق دارا می باشند. افزایش نسیت وزنی CBS/TMTD باعث کاهش چگالی اتصالات عرضی و در نتیجه باعث افت خواص مکانیکی امیزه های پخت شده گردید. همچنین، افزایش گوگرد به عنوان عامل پخت ، راندمان پحت امیزه ها را بهبود و خواص مکانیکی انها را تقویت کرد.

کلمات کلیدی

, لاستیک نیتریل, پخت, شتاب دهنده, گوگرد, خواص مکانیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045403,
author = {استاد موحد, سعید and میرزائی مهموئی, فرناز},
title = {اثر شتاب دهنده و گوگرد بر روی ویژگیهای پخت و خواص مکانیکی امیزه های لاستیکی},
booktitle = {دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {لاستیک نیتریل، پخت، شتاب دهنده، گوگرد،خواص مکانیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر شتاب دهنده و گوگرد بر روی ویژگیهای پخت و خواص مکانیکی امیزه های لاستیکی
%A استاد موحد, سعید
%A میرزائی مهموئی, فرناز
%J دوازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران
%D 2015

[Download]