بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2014-05-20

عنوان : ( کنترل موشک کروز STT به روش دینامیک معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی به همراه کنترل لایه مرزی-مجازی PCH به کمک بهینه سازی SA )

نویسندگان: بهنام بانگیان تبریزی , سیدکمال حسینی ثانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش دینامیک معکوس از جمله روشهای غیرخطی بر پایه خطیسازی فیدبکی است که در عمل این کنترلگر از حیث قطعیت و مقاومت ابتدا با بکارگیری کنترلگر غیرخطی ،STT در برابر اعمال اغتشاش، قابلاعتماد نیست. در این مقاله بهمنظور طراحی سیستم کنترل موشک کروز دینامیک معکوس بر روی سیستم موشک، پیچیدگیهای کوپلینگ معادلات و غیرخطی بودن شدید آنها به صورت خطی تقریب زده شده است. و کاهش حداکثر مقدار MSE جهت بدست آوردن بهرههای بهینه در هر حلقه کنترلی، از الگوریتم بهینهیابی ژنتیک با توجه به حداقل نمودن خطای اثر نامطلوب اشباع عملگرهای سیستم به PCH خطا در سیگنالهای خروجی استفاده شده است. سپس به کمک روش کنترل لایه مرزی-مجازی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی حرارتی محاسبه شده است. ،PCH خوبی از بین رفته است. بهره فرکانس قطع فیلتر پایین گذر مدل مرجع در در نهایت با بهرهگیری از یک شبکه عصبی رویخط که ماتریسهای نرخ یادگیری آن به کمک الگوریتم ژنتیک محاسبه شدهاست، سیستم نسبت به اغتشاشها و عدم قطعیتهای دینامیکی و مدلسازی، مقاوم شده و کاهش خطای موجود در سیستم تضمین گردیده است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, کنترلگر PCH, دینامیک معکوس, شبکه عصبی, موشک کروز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045405,
author = {بانگیان تبریزی, بهنام and حسینی ثانی, سیدکمال},
title = {کنترل موشک کروز STT به روش دینامیک معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی به همراه کنترل لایه مرزی-مجازی PCH به کمک بهینه سازی SA},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، کنترلگر PCH، دینامیک معکوس، شبکه عصبی، موشک کروز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل موشک کروز STT به روش دینامیک معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی به همراه کنترل لایه مرزی-مجازی PCH به کمک بهینه سازی SA
%A بانگیان تبریزی, بهنام
%A حسینی ثانی, سیدکمال
%J بیست و دومین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2014

[Download]