علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (319-326)

عنوان : ( بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) )

نویسندگان: معصومه مدرس , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی , جواد اصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوروزک بومی استان خراسان رضوی و سمنان و گیاهی در معرض خطر انقراض می باشد. باتوجه به درصد جوانه زنی کم بذر و رشد کند گیاهچه این گیاه در شرایط درون شیشه ای ،کشت جنین می تواند جهت تولید سریع گیاهچه بکار گرفته شود. هدف از این تحقیق بررسی اثر محیط کشت های بر رشد و اندام زایی جنین زیگوتیک گیاه نوروزک می باشد. از این رو کشت جنین زیگوتیک ، طی یک آزمایش BAP و NAA مختلف و هورمون های انجام شد. درصد جوانه زنی جنین و صفات رشد NAA و هورمون BAP فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل فاکتورهای محیط کشت، هورمون گیاهچه ها در طی چهار هفته بررسی گردید. نتایج نشان داد جنین ها یک روز پس از قرار گرفتن در تمام محیط کشت ها شروع به جوانه زنی نمودند ولی نتیجه بهتری در ارتباط با درصد جوانه زنی نشان دادند. هم چنین ترکیب هورمونی 1 میلی گرم بر B 1/2 نسبت به محیط 5 MS و MS محیط کشتهای در دو محیط کشت مذکور به طور معنی داری در بهبود صفات رشد مؤثر بود به طوری که گیاهچه های حاصل نسبت به دیگر تیمار ها NAA و BAP لیتر 1/2 همراه با تیمار MS و MS مقاوم تر بودند و گیاهچه کامل ده روز پس ازکشت حاصل شد. براساس نتایج این تحقیق، کشت جنین در محیط کشت های هورمونی مذکور به عنوان بهترین گزینه برای دستیابی سریع به گیاهچه های قوی به منظور تکثیر گیاه و نیز کاربرد در مطالعات اصلاحی توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, کشت جنین, نوروزک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045406,
author = {معصومه مدرس and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی and جواد اصیلی},
title = {بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4730},
pages = {319--326},
numpages = {7},
keywords = {بهینه سازی، کشت جنین، نوروزک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth)
%A معصومه مدرس
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%A جواد اصیلی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]