مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (3), شماره (6), سال (2013-4) , صفحات (27-36)

عنوان : ( تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی )

نویسندگان: زهرا امامی مقدم , ملیحه داوودی , حمیدرضابهنام , سیدامیر امین یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: استرس از مهم‌ترین علل بیماری‌های جسمانی، روانی و مختل‌کننده عملکرد فرد می‌باشد. یکی از مهارت‌های کنترل‌کننده استرس و عواقب منفی آن، مهارت‌های هوش هیجانی است. پرستار بهداشت جامعه در قالب مربی بهداشت می‌تواند در زمینه بهداشت روانی دانش‌آموزان نقش مشاوره‌ای، آموزشی، حمایتی و ارجاعی خود را ایفا نماید. هدف: تعیین تأثیر برنامه آموزشی هوش هیجانی بر واکنش دختران دبیرستانی به استرس تحصیلی. روش: در این مطالعه تجربی، 100 دانش‌آموز دبیرستان‌های مشهد به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمون طی 6 جلسه مورد آموزش مهارت‌های هوش هیجانی قرارگرفتند اما گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ای دریافت ننمودند. ابزار پژوهش پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 و با استفاده از آزمون‌های تی‌زوجی و تی‌مستقل انجام شد. یافته‌ها: تغییرات واکنش فیزیولوژیک به استرس پس از مداخله در هر دو گروه رخ داد؛ به نحوی که میانگین آن در گروه آزمون کاهش و در گروه کنترل افزایش یافت (001/0>P). میانگین نمرات واکنش هیجانی به استرس تحصیلی در هر دو گروه آزمون و کنترل کاهش پیدا کرد؛ ولی نتیجه آزمون تی‌مستقل حاکی از این است دو گروه در مرحله پس از مداخله با یکدیگر متفاوت بودند (001/0>P). میانگین امتیازات واکنش رفتاری (001/0>P) و واکنش شناختی (001/0>P) به استرس در گروه آزمون پس از مداخله کاهش یافته است. همچنین گروه آزمون در مرحله بعد از مداخله، کاهش بیشتری از لحاظ واکنش کلی به استرس تحصیلی نسبت به گروه کنترل داشته است (003/0>P). نتیجه‌گیری: ارایه دروسی با محتوای هوش هیجانی در مدارس می‌تواند برکاهش پیامدهای استرس تحصیلی مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

نوجوانان؛ استرس تحصیلی؛ هوش هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045410,
author = {زهرا امامی مقدم and ملیحه داوودی and حمیدرضابهنام and امین یزدی, سیدامیر},
title = {تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2013},
volume = {3},
number = {6},
month = {April},
issn = {2008-2487},
pages = {27--36},
numpages = {9},
keywords = {نوجوانان؛ استرس تحصیلی؛ هوش هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر واکنش به استرس تحصیلی دختران دبیرستانی
%A زهرا امامی مقدم
%A ملیحه داوودی
%A حمیدرضابهنام
%A امین یزدی, سیدامیر
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2013

[Download]