علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2015-1) , صفحات (327-337)

عنوان : ( بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP )

نویسندگان: محسن علی پور , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ دکمه‌ای سفید Agaricus bisporus، یکی از قارچ‌های رشته‌ای با اهمیت اقتصادی بالا است. پایداری جدایه‌های این قارچ برای تولیدکنندگان اسپاون و قارچ اهمیت بالایی دارد. در واحدهای تولیدی نژادهای مادری عمدتاً به‌صورت واکشت‌های مکرر بر روی محیط‌کشت غنی تکثیر می‌شوند، که رشد غیر متعارف و عملکرد ضعیف از پیامدهای این امر می‌باشد. دلایل این موضوع تاکنون ناشناخته مانده است. استفاده از نشانگرهای مولکولی یکی از راه‌های ارزیابی و شناخت تغییرات ژنتیکی است. در این مطالعه برای اولین بار از نشانگر تکرارپذیر AFLP برای ارزیابی تغییرات ژنتیکی و کمک به گزینش جدایه‌های تک‌اسپور برتر نژادی تجاری (Holland737) قارچ دکمه‌ای استفاده گردید. 30 جدایه تک‌اسپوری مورد مطالعه از لحاظ سرعت رشد و عملکرد متنوع بودند، وراثت الگوی باندی نشانگر AFLP نیز وجود این تنوع را تأیید نمود. 9 جفت ترکیب آغازگری، 353 باند تولید کرد که از این میان 53 باند در میان 19 جدایه تک‌اسپور به‌صورت چند شکل بودند. نتایج این تحقیق، کارآیی روش گزینش تک‌اسپوری در به‌نژادی این قارچ را مورد تأیید قرار داد. دو جدایه به‌طور متوسط 47 درصد نسبت به نژاد مادری افزایش عملکرد داشتند. هم چنین مشخص گردید که نشانگر AFLP، حساسیت کافی برای شناسایی چندشکلی ژنتیکی جدایه‌های تک‌اسپوری را دارا می‌باشد.

کلمات کلیدی

بهبود عملکرد; تنوع ژنتیکی; قارچ دکمه ای سفید گزینش تک‌اسپوری; AFLP; Agaricus bisporus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045417,
author = {علی پور, محسن and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2015},
volume = {28},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {327--337},
numpages = {10},
keywords = {بهبود عملکرد; تنوع ژنتیکی; قارچ دکمه ای سفید گزینش تک‌اسپوری; AFLP; Agaricus bisporus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود عملکرد قارچ دکمه‌ای سفید با استفاده از روش گزینش تک‌اسپوری به کمک نشانگر AFLP
%A علی پور, محسن
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2015

[Download]