سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04

عنوان : ( بررسی اثر اصطکاک و تلرانس بر وضعیت تنش در اتصال لبه ای )

نویسندگان: پدرام زمانی , خلیل فرهنگ دوست , امیر غلامحسین طهرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرچ یکی از مهمترین انواع اتصال در صنایع مختلف و به خصوص صنعت هوایی است. اتصال دائم ورقههای مورد استفاده در بدنهی سازههای هوایی توسط پرچ انجام میشود. واماندگی اتصال پرچ وابستگی مستقیم به وضعیت تنش در اتصال دارد. پارامترهای مختلفی مانند نیروی پرچکاری، ضریب اصطکاک و تلرانس روی وضعیت تنش و عمر خستگی اتصال پرچ اثر مستقیم دارند. در این مقاله اثر اصطکاک بین سطوح و تلرانس روی وضعیت تنش مورد مطالعه قرار میگیرد. در نهایت اثر تغییر نیروی کششی اعمال شده به اتصال روی تنش در یک مسیر مشخص اطراف سوراخ بررسی می شود. یک اتصال لبهای در نرمافزار اجزای محدود آباکوس به صورت سه بعدی مدل میشود. سپس فرایند پرچکاری و شرایط بارگذاری در حل کنندهی صریح/ دینامیکی شبیهسازی میشوند. در ادامه با استفاده از سه ضریب اصطکاک مختلف تاثیر این ضرایب بر روی وضعیت تنش در اتصال بررسی میشود. به منظور بررسی اثر تلرانس، اتصال پرچ با تلرانس جدید مدل می شود و در ضرایب اصطکاک مختلف تحلیل می شود. بدین ترتیب اثر تلرانس بر ضریب اصطکاک مشخص می شود. در نهایت با ثابت نگه داشتن تلرانس سه نیروی کششی مختلف به مدل اعمال می شود. اعمال نیروها در ضرایب اصطکاک مختلف بررسی می شود. بدین ترتیب اثر نیروی کششی بر وضعیت تنش مشخص می شود.

کلمات کلیدی

, پرچکاری, تنش, ضریب اصطکاک, آباکوس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045425,
author = {زمانی, پدرام and فرهنگ دوست, خلیل and امیر غلامحسین طهرانی},
title = {بررسی اثر اصطکاک و تلرانس بر وضعیت تنش در اتصال لبه ای},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرچکاری- تنش- ضریب اصطکاک- آباکوس.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اصطکاک و تلرانس بر وضعیت تنش در اتصال لبه ای
%A زمانی, پدرام
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A امیر غلامحسین طهرانی
%J سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2014

[Download]