تاریخ و فرهنگ, دوره (45), شماره (91), سال (2013-12) , صفحات (109-131)

عنوان : ( نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم )

نویسندگان: اسداله نیک مهر , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وقف در تاریخ اسلام و ایران و بویژه در شهر مشهد پیشینه ای طولانی دارد که اوج آن در مشهد دوره صفوی بوده است. اما استمرار آن در سده های بعد آنقدر گسترده بود که برغم برخی سیاستهای وقف ستیزانه پهلوی هم متوقف نشد؛هر چند دچار چالشها و فراز و نشیبهایی گردید.

کلمات کلیدی

, وقف, مشهد, پهلوی, اداره اوقاف, آستان قدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045427,
author = {نیک مهر, اسداله and وکیلی, هادی},
title = {نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2013},
volume = {45},
number = {91},
month = {December},
issn = {2228-706x},
pages = {109--131},
numpages = {22},
keywords = {وقف،مشهد، پهلوی; اداره اوقاف،آستان قدس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نیت و مصارف موقوفات واقفان مشهد در دوره پهلوی اول و دوم
%A نیک مهر, اسداله
%A وکیلی, هادی
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2228-706x
%D 2013

[Download]