اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (22), شماره (85), سال (2014-4) , صفحات (37-63)

عنوان : ( بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , هادی رفیعی دارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییر در اجزای تقاضای نهایی بر مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصادی و بررسی ارتباط بین آن ها از جمله مسائلی است که در این مطالعه بررسی می شود. در این خصوص، از تحلیل داده- ستانده برای بخش‌های مختلف اقتصاد استان خراسان رضوی استفاده شد که جدول داده – ستانده مورد استفاده، بابهره گیری از روش راس (RAS) به هنگام‌سازی شد. نتایج نشان داد که افزایش در اجزای تقاضای نهایی باعث افزایش مصرف آب در بخش‌های مختلف می‌شود که در این خصوص سهم بخش کشاورزی درخور توجه است. از دیگر نتایج مهم این مطالعه، تأثیرگذاری افزایش صادرات و مصرف خصوصی بر مصرف آب است به گونه‌ای که افزایش 20 درصدی صادرات و مصرف خصوصی به ترتیب باعث افزایش مصرف آب به میزان 860342 و 712746 هزار مترمکعب می‌شود. این در حالی است که افزایش مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری باعث افزایش مصرف آب به میزان کمتر از 30 هزار مترمکعب می‌شود. در این خصوص، سهم بخش کشاورزی در افزایش مصرف آب به ازای افزایش در تقاضای خصوصی و صادرات بالا بوده و به ترتیب 74/95 و 05/98 درصد از کل افزایش مصرف را به خود اختصاص داده است، در حالی که میزان سهم آن در افزایش مصرف آب به ازای افزایش تقاضای دولتی و سرمایه‌گذاری به ترتیب 34/69 و 41/83 درصد است. نتایج کشش تقاضای آب نسبت به تغییرات در اجزای تقاضای نهایی نشان داد که کشش مصرف آب نسبت به تغییرات در تمام اجزای تقاضای نهایی کمتر از یک بوده و به عبارتی کم کشش است

کلمات کلیدی

, آب, جدول داده ستانده, تقاضای نهایی, کشاورزی, خراسان رضوی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045429,
author = {کرباسی, علی رضا and رفیعی دارائی, هادی},
title = {بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2014},
volume = {22},
number = {85},
month = {April},
issn = {1022-4211},
pages = {37--63},
numpages = {26},
keywords = {آب، جدول داده ستانده، تقاضای نهایی، کشاورزی، خراسان رضوی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تغییر اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف آب در بخش کشاورزی: تحلیل داده-ستانده در استان خراسان رضوی
%A کرباسی, علی رضا
%A رفیعی دارائی, هادی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2014

[Download]