علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (369-378)

عنوان : ( بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی )

نویسندگان: احمد نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم السادات یوسف ثانی , فاطمه کیخا آخر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همیشه بهار گیاهی نسبتاً متحمل به سرما می باشد، ولی در برخی سال ها به دلیل شدت سرمای زمستان خسارت شدیدی به گیاه وارد می شود. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی اثر تنش یخ‌زدگی بر گیاه همیشه بهار به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی دو تاریخ کاشت (تابستان و پاییز) و 12 دماهای یخ‌زدگی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-،22- درجه سانتی گراد) بودند. بذر گیاهان در تابستان (کشت اول) و پاییز (کشت دوم) در خزانه کشت شد و پس از رسیدن گیاهان به مرحله شش تا هشت برگی به گلدان های اصلی انتقال یافتند. پس از گذراندن دوره خوسرمایی در شرایط طبیعی، تنش یخ‌زدگی با استفاده از فریزر ترموگرادیان اعمال گردید. به‌منظور تعیین ثبات غشاء پلاسمایی درصد نشت الکترولیت ها از برگ گیاهان پس از یخ‌زدگی اندازه گیری شد و درصد بقاء بوته های همیشه بهار و رشد مجدد آن ها نیز سه هفته پس از قرار داشتن در شرایط بازیافت تعیین گردید. درصد نشت الکترولیت ها در برگ گیاهان کشت پاییزه به‌طور معنی داری بیش‌تر از برگ گیاهان کاشت تابستان بود. بررسی درصد بقاء گیاهان در پایان دوره بازیافت نشان داد که گیاهان کشت پاییز درصد بقاء بیش‌تری از گیاهان کاشت تابستانه داشتند، اما از نظر ارتفاع، تعداد ساقه فرعی و اجزای زایشی، وزن خشک کل، وزن خشک اجزاء رویشی و زایشی گیاهان کشت تابستان برتر از آن ها در کشت پاییز بودند. اگرچه گیاهان دو تاریخ کاشت از نظر دمای 50 درصد کشندگی بر اساس درصد نشت الکترولیت ها (LT50el) تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند، اما از لحاظ دمای 50 درصد کشندگی بر اساس درصد بقاء (LT50su) و وزن خشک تفاوت معنی داری بین گیاهان کاشت تابستان و پاییز مشاهده گردید و LT50su و دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک گیاه (RDMT50) به‌ترتیب در کاشت تابستان 6/18- و 3/11- درجه سانتی گراد و در کاشت پاییز 4/19- و 7/13- درجه سانتی گراد بود.

کلمات کلیدی

ارتفاع بوته؛ درصد بقاء؛ ساقه فرعی؛ نشت الکترولیت؛ وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045437,
author = {نظامی, احمد and جوادموسوی, سیدمحمد and نظامی, سمیه and ایزدی دربندی, ابراهیم and یوسف ثانی, مریم السادات and کیخا آخر, فاطمه},
title = {بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4730},
pages = {369--378},
numpages = {9},
keywords = {ارتفاع بوته؛ درصد بقاء؛ ساقه فرعی؛ نشت الکترولیت؛ وزن خشک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی
%A نظامی, احمد
%A جوادموسوی, سیدمحمد
%A نظامی, سمیه
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A یوسف ثانی, مریم السادات
%A کیخا آخر, فاطمه
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]