پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, شماره (101), سال (2013-4) , صفحات (77-85)

عنوان : ( بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: سویا آبی مازندران )

نویسندگان: علی رضا کرباسی , فاطمه رستگاری پور , حمید جهانی , سمیرا سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استان مازندران با توجه به اقلیم، امکانات و نیروی انسانی مستعد شرایط مساعدی برای تولید سویا دارا می باشد. دولت با استفاده از ابزارهای حمایتی مانند تامین و توزیع نهاده ها، بیمه، تعیین قیمت تضمینی، پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستقیم و سایر اقدامات موثر، تولیدکنندگان دانه های روغنی را نسبت به حصول حداقل سود پایه مطمئن نموده است. بر این اساس در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی استان مازندران و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی 86 -1385 به بررسی مزیت نسبی تولید این محصول در استان مازندران با استفاده از شاخص DRC و ماتریس تحلیل سیاسی PAM پرداخته شد. نتایج نشان داد استان مازندران در تولید این محصول دارای مزیت نسبی است. همچنین بر طبق شاخص NPC قیمت بازاری محصول بیش از قیمت سایه ای آن است و لذا تولید کننده از یارانه بهره برده است و از بازار محصول حمایت می شود. بر طبق معیار EPC نیز مداخله های دولت به سود تولید این محصول عمل کرده است و در مجموع از بازار نهاده و محصول حمایت می شود.

کلمات کلیدی

, سویا, مزیت نسبی, شاخص DRC, ماتریس تحلیل سیاستی PAM, مازندران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045443,
author = {کرباسی, علی رضا and فاطمه رستگاری پور and حمید جهانی and سمیرا سلطانی},
title = {بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: سویا آبی مازندران},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2013},
number = {101},
month = {April},
issn = {2423-5423},
pages = {77--85},
numpages = {8},
keywords = {سویا، مزیت نسبی، شاخص DRC، ماتریس تحلیل سیاستی PAM، مازندران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی مطالعه موردی: سویا آبی مازندران
%A کرباسی, علی رضا
%A فاطمه رستگاری پور
%A حمید جهانی
%A سمیرا سلطانی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2013

[Download]