اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (20), شماره (5), سال (2013-4) , صفحات (23-47)

عنوان : ( اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی )

نویسندگان: حکیمه هاتف , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه رابطه بین سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با در نظر گرفتن نقش شاخص های مختلف حکومت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی 37 کشور آسیایی را در دو دسته کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد بالا در بر می‌گیرد که با توجه به محدودیت شاخص ها، دوره زمانی شامل سال های2010-1996می باشد. نتایج بیانگر وجود رابطه مکملی بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری خصوصی در گروه کشورهای کم درآمد و رابطه جایگزینی در گروه کشورهای با درآمد بالا است. همچنین سرمایه گذاری عمومی و رشد تولید داخلی واقعی اثرات مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی دارند.

کلمات کلیدی

, سرمایه گذاری خصوصی, سرمایه گذاری مستقیم خارجی, شاخص‌های حکومتی, کشورهای آسیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045444,
author = {حکیمه هاتف and کرباسی, علی رضا},
title = {اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2013},
volume = {20},
number = {5},
month = {April},
issn = {2251-7790},
pages = {23--47},
numpages = {24},
keywords = {سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، شاخص‌های حکومتی، کشورهای آسیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی
%A حکیمه هاتف
%A کرباسی, علی رضا
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2013

[Download]