مرتع و آبخیزداری, دوره (67), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (73-82)

عنوان : ( بررسی اثر حفاظتی گیاهان بوته ای از گیاهان زیراشکوب در برابر چرای دام )

نویسندگان: طاهره صادقی شاهرخت , محمد فرزام , منصور مصداقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بوته های مرتعی ممکن است گونه های گیاهی زیراشکوب خود را در برابر چرای دام محافظت کنند،که به این پدیده تسهیل مکانیکی گویند. اثر تسهیل بوته ها ممکن تحت تاثیر شدت بهره برداری از مرتع قرار گیرد. در یک عملیات میدانی، تسهیل مکانیکی بوته ها در سه منطقه چرای شدید، چرای متوسط و قرق در مراتع خشک کاخک گناباد، در بهار و تابستان 1390، مقایسه شد. در هر یک از حالتهای چرا، بیست عدد ترانسکت خطی در دامنه ها و شیب های مختلف مستقر شد. تولید علوفه به روش قطع و توزین در پلات های زوجی در زیراشکوب بوته های پرستار و فضای باز مجاور آن ها اندازه گیری شد. در منطقه قرق تولید علوفه در زیر اشکوب بوته های پرستار برابر با تولید فضای باز بود، در حالی که در منطقه چرای شدید و متوسط تولید علوفه در زیراشکوب بوته های پرستار بیشتر بود. این نتایج نشان می دهد که تسهیل مکانیکی بوته های پرستار با افزایش شدت چرا، زیاد می شود. همچنین تاثیر تسهیل مکانیکی بر فرم رویشی گونه های زیراشکوب متفاوت است. در منطقه قرق بیشترین تسهیل مکانیکی بر پهن برگان یکساله بود، در حالی که در منطقه چرای شدید بیشترین تسهیل بر گندمیان چندساله بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بوته های مرتعی نقش مهمی در حفظ گیاهان علوفه ای زیراشکوب در شرایط چرای شدید دام دارند.

کلمات کلیدی

, تسهیل مکانیکی, بوته های پرستار, تنش چرایی, زیراشکوب.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045447,
author = {صادقی شاهرخت, طاهره and فرزام, محمد and منصور مصداقی},
title = {بررسی اثر حفاظتی گیاهان بوته ای از گیاهان زیراشکوب در برابر چرای دام},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2014},
volume = {67},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5044},
pages = {73--82},
numpages = {9},
keywords = {تسهیل مکانیکی، بوته های پرستار، تنش چرایی، زیراشکوب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر حفاظتی گیاهان بوته ای از گیاهان زیراشکوب در برابر چرای دام
%A صادقی شاهرخت, طاهره
%A فرزام, محمد
%A منصور مصداقی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2014

[Download]