نهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران , 2014-05-05

عنوان : ( بررسی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات در سطح خانوارها (مطالعه موردی شهر مشهد) )

نویسندگان: حسین اعظمی , محسن جمالی پور , رزیتا بابانیا , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یارانه یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت ها برای حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد. از آنجا که پرداخت یارانه ها هزینه سنگینی بر اقتصاد کشورها وارد می کند، بیشتر کشورها بدنبال هدفمندی یارانه ها و اصلاح سیستم یارانه می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات می باشد. برای این منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، از بین خانوارهای مشهدی تعداد 100 پرسشنامه در سال 1392 جمع آوری شد. در این مطالعه رفتار مصرفی و حساسیت مصرف کنندگان نسبت به عوامل مؤثر بر شکل گیری این رفتار بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده تأثیر کم هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات بوده است. از طرفی در نحوه ی اثرگذاری (مثبت و منفی) اجرای هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف تمامی محصولات، بجز محصول ماست، تغییر ایجاد شده است. در پایان نیز تدوین هدفمند یارانه ها برای این بخش به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, هدفمندسازی یارانه, مصرف لبنیات, خانوارهای مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045449,
author = {اعظمی, حسین and جمالی پور, محسن and رزیتا بابانیا and قربانی, محمد},
title = {بررسی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات در سطح خانوارها (مطالعه موردی شهر مشهد)},
booktitle = {نهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هدفمندسازی یارانه، مصرف لبنیات، خانوارهای مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات در سطح خانوارها (مطالعه موردی شهر مشهد)
%A اعظمی, حسین
%A جمالی پور, محسن
%A رزیتا بابانیا
%A قربانی, محمد
%J نهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2014

[Download]