علوم زمین, ( ISI ), دوره (18), شماره (70), سال (2008-10) , صفحات (28-37)

عنوان : ( زیست چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوههای کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونتها )

نویسندگان: عباس قادری , سید علی آقانباتی , بهاءالدین حمدی , عبدالله سعیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور انجام مطالعات زیست‌چینه‌نگاری سازند شیرگشت در فرازمین کلمرد (Kalmard Horst) بر اساس کنودونتها، برش چینه شناسی میوگدار (میان گدار) در جنوب باختری شهرستان طبس انتخاب شد. سازند شیرگشت در این برش عمدتاً از واحدهای سنگی آواری تشکیل یافته و به صورت دگرشیب بر روی واحدهای سنگی سازند کلمرد منتسب به پرکامبرین قرار گرفته است و خود نیز توسط واحدهای سنگی سازند گچال به سن کربونیفر پوشیده می شود.پس از انجام مطالعات صحرایی و برداشت ستون چینه شناسی برش فوق، تعداد 35 نمونه از واحدهای سنگی مناسب سازندهای شیرگشت و گچال انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه کنودونتهای سازند شیرگشت در این برش حاکی از سن اردویسین پیشین (Tremadocian - Arenigian) برای این سازند است. سه بیوزون تجمعی کنودونتی (Conodont Assemblage zone) در واحدهای اردویسین پیشین این برش شناسایی گردید که معادل زونهای Cordylodus spp. ، Deltifer و Proteus می باشند. بیوزونهای تشخیص داده شده عبارتند از: 1- Oneotodus - Drepanodus Assemblage zone 2- Acodus deltatus - Protopanderodus Assemblage zone 3- Acodus - Oistodus Assemblage zone

کلمات کلیدی

, سازند شیرگشت, طبس, فرازمین کلمرد, برش میوگدار, زیست چینه نگاری, کنودونت, اردویسین, ترمادوسین ـ آرنیگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045455,
author = {قادری, عباس and سید علی آقانباتی and بهاءالدین حمدی and عبدالله سعیدی},
title = {زیست چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوههای کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونتها},
journal = {علوم زمین},
year = {2008},
volume = {18},
number = {70},
month = {October},
issn = {1023-7429},
pages = {28--37},
numpages = {9},
keywords = {سازند شیرگشت، طبس، فرازمین کلمرد، برش میوگدار، زیست چینه نگاری، کنودونت، اردویسین، ترمادوسین ـ آرنیگین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه‌نگاری سازند شیرگشت در کوههای کلمرد واقع در جنوب باختری طبس بر اساس کنودونتها
%A قادری, عباس
%A سید علی آقانباتی
%A بهاءالدین حمدی
%A عبدالله سعیدی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2008

[Download]