بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (453-466)

عنوان : ( بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , الهام عزیزی , آسیه سیاهمرگویی , مریم جهانی کندری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر بافت خاک و تراکم بر عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 1389-1388 و 1390-1389 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شش بافت خاک مختلف لوم رسی، لوم سیلتی، لوم، لوم شنی، شن لومی و سیلت و دو تراکم کاشت (100 و 150 بنه در متر مربع) بود. نتایج نشان داد که تعداد و وزن خشک بنه زعفران به طور معنی داری تحت تأثیر نوع بافت خاک قرار گرفت (01/0p≤). بیشترین تعداد و میزان وزن بنه زعفران در بافت شن لومی مشاهده شد. بافت های خاک شن لومی، لوم شنی و سیلتی دارای بیشترین تعداد گل در واحد سطح بود و با یگدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. بیشترین عملکرد کلاله در بافت خاک سیلتی به میزان 22/1 گرم در متر مربع بدست آمد، ولی اختلاف معنی داری با بافت خاک لوم شنی نداشت. بافت های لوم رسی، لوم و لوم سیلتی نیز کمترین میزان عملکرد کلاله (58/0 گرم در متر مربع) را به خود اختصاص دادند. همبستگی منفی معنی داری بین درصد رس خاک با تعداد و وزن خشک بنه، تعداد گل و عملکرد گل و کلاله زعفران مشاهده شد، به طوری که با افزایش درصد رس، پارامترهای مورد بررسی، روند کاهشی غیر خطی نشان داد. در هر دو سال آزمایش، تراکم گیاهی بر تعداد گل و وزن خشک گل و کلاله تأثیر معنی داری نداشت.

کلمات کلیدی

, تعداد گل, درصد رس, کلاله, وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045459,
author = {کوچکی, علیرضا and الهام عزیزی and آسیه سیاهمرگویی and مریم جهانی کندری},
title = {بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {6},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-7713},
pages = {453--466},
numpages = {13},
keywords = {تعداد گل، درصد رس، کلاله، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران
%A کوچکی, علیرضا
%A الهام عزیزی
%A آسیه سیاهمرگویی
%A مریم جهانی کندری
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2014

[Download]