برنامه ریزی و آمایش فضا, دوره (18), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (1215-146)

عنوان : ( بررسی و تحلیل سناریوهای توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , ایّوب معروفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله این پژوهش کارایی نداشتن شیوه های سنتی در مدیریت توسعه کالبدی و نبود رویکردهای اینده پژوهی در برنامه ریزی فضایی شهر بوکان است. به همین منظور با اتخاذ روی کرد سناریو نویسی توسعه فضایی کالبدی شهر بوکان در اینده بررسی شده است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی تحلیلی است. متغیرهای اصلی در سه سطح ملی و بین المللی ،منطقه ایی و ناحیه ایی و محلی و شهری به روش دلفی از طریق پرسشنامه جمع اوری شده است. سپس بااستفاده از نرم افزار MICMAC داده ها تحلیل شد. و سناریو نویسی به شیوه شوارتز انجام گرفت .سرانجام با استفاده از نرم افزار ARCMAP نتایج نهایی تصویر سازی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد میزان رشد فضایی کالبدی شهر بوکان از سال 1345 تا 1385 برابر 8.36 درصد بوده و به صورت خطی در طول محور اصلی شهر توسعه پیدا کرده است. همچنین بر اساس یافته های تحقیق شهر بوکان از نشر توسعه فضایی دربیست سال اینده با سه سناریو اصلی روبرو خواهد شد.سناریوی اول :توسعه فشرده در مرزهای کنونی شهر ،سناریوی دوم :توسعه خطی در محور اصلی شهر همراه با تراکم کم، سناریوی سوم :توسعه پراکنده و آشفته در همه جهات شهری

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی سناریو , توسعه فضایی ـ کالبدی شهر , شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045467,
author = {رهنماء, محمدرحیم and معروفی, ایّوب},
title = {بررسی و تحلیل سناریوهای توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان},
journal = {برنامه ریزی و آمایش فضا},
year = {2014},
volume = {18},
number = {3},
month = {December},
issn = {1605-9689},
pages = {1215--146},
numpages = {-1069},
keywords = {برنامه ریزی سناریو ، توسعه فضایی ـ کالبدی شهر ، شهر بوکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل سناریوهای توسعه فضایی - کالبدی شهر بوکان
%A رهنماء, محمدرحیم
%A معروفی, ایّوب
%J برنامه ریزی و آمایش فضا
%@ 1605-9689
%D 2014

[Download]