نخستین همایش علمی توسعه پایدار و مدیریت روستایی در ایران , 2014-10-07

عنوان : ( عملکرد دهیاران در توسعه گردشگری روستایی(دهستان جاغرق شهرستان بینالود) )

نویسندگان: تکتم سربرقی مقدم طرقبه , خدیجه بوزرجمهری , مریم قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری روستایی به عنوان مجموعه اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی با ابعادی پیچیده و مرتبط با هم نیازمند مدیریتی توانا و آگاه به مسائل روستایی و گردشگری می باشد با توجه به عدم حضور مستقیم نهادهای اجرایی کشور در سطح نقاط روستایی دهیاران تنها مدیر محلی در نواحی روستایی محسوب می شوند این مقاله بر آن است که عملکرد کالبدی- زیست محیطی دهیاران به عنوان مدیران روستایی در فرایند توسعه گردشگری را بررسی نماید و در نهایت به این سوال که آیا رابطه معناداری بین عملکرد کالبدی- زیست محیطی دهیاران در توسعه گردشگری روستایی وجود دارد؟ پاسخ گوید. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و روش پیمایشی استفاده شده و روش تحقیق از نوع تحلیلی و کاربردی می باشد. واحد تحلیل در این پژوهش خانوارهای روستایی دهیتان جاغرق شهرستان بینالود می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 170 خانوار به عنوان حجم نمونه مشخص شد که با روش نمونه گیری تصادفی پرسشنامه ها توسط سرپرستان خانوارها تکمیل شدند سپس تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. تحلیل یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین عملکرد دهیاران و توسعه گردشگری روستایی در سطح 95 درصد رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, دهیاری, مدیریت روستایی, توسعه گردشگری, دهستان جاغرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045473,
author = {سربرقی مقدم طرقبه, تکتم and بوزرجمهری, خدیجه and قاسمی, مریم},
title = {عملکرد دهیاران در توسعه گردشگری روستایی(دهستان جاغرق شهرستان بینالود)},
booktitle = {نخستین همایش علمی توسعه پایدار و مدیریت روستایی در ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دهیاری- مدیریت روستایی- توسعه گردشگری- دهستان جاغرق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عملکرد دهیاران در توسعه گردشگری روستایی(دهستان جاغرق شهرستان بینالود)
%A سربرقی مقدم طرقبه, تکتم
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A قاسمی, مریم
%J نخستین همایش علمی توسعه پایدار و مدیریت روستایی در ایران
%D 2014

[Download]