نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران , 2014-12-31

عنوان : ( دیاژنز و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند مزدوران در شرقی ترین بخش حوضه رسوبی کپه داغ: کاربردی جهت ارزیابی کیفیت مخزنی )

نویسندگان: حامد زندمقدم , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی فرایندهای دیاژنتیکی و ارزیابی خصوصیات مخزنی نهشته های ماسه سنگی سازند مزدوران، هفت برش چینه شناسی در شرقی ترین بخش حوضه رسوبی کپه داغ اندازه گیری و نمونه برداری شده است. مهمترین فرایندهای دیاژنتیکی شناسایی شده شامل فشردگی فیزیکی و شیمیایی، سیمان شدگی های سیلیسی، کربناته، اکسید آهن و سیمانهای رسی از نوع ایلیت و کلریت است. دگرسانی فلدسپاتها، انحلال سیلیس و جانشینی کربنات و شکستگیهای پر شده با کلسیت از سایر فرایندهای شناسایی شده به شمار می روند. این فرایندها اغلب در طی مرحله مزوژنز نهشته های مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داده اند. میزان تخلخل این نهشته ها به طور متوسط 3 تا 5 درصد برآورد شده است. سیمان شدگی اولیه و ثانویه همراه با ماتریکس رسی سبب کاهش مقدار تخلخل و متعاقباً کاهش کیفیت مخزنی سازند مزدوران شده است.

کلمات کلیدی

, دیاژنز, توالی پاراژنتیکی, کیفیت مخزنی, ماسه سنگ, سازند مزدوران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045475,
author = {حامد زندمقدم and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {دیاژنز و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند مزدوران در شرقی ترین بخش حوضه رسوبی کپه داغ: کاربردی جهت ارزیابی کیفیت مخزنی},
booktitle = {نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {دیاژنز، توالی پاراژنتیکی، کیفیت مخزنی، ماسه سنگ، سازند مزدوران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دیاژنز و توالی پاراژنتیکی ماسه سنگ های سازند مزدوران در شرقی ترین بخش حوضه رسوبی کپه داغ: کاربردی جهت ارزیابی کیفیت مخزنی
%A حامد زندمقدم
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران
%D 2014

[Download]