نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران , 2014-12-31

عنوان : ( محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس های خانه کت و آنه، زون های فارس داخلی ایذه، کمربند چین خورده-رانده زاگرس )

نویسندگان: سید محمد علی موسوی زاده , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی محیط رسوبی سازند داریان در زون ساختاری زاگرس، تعداد 2 برش چینه شناسی در زون های فارس داخلی (تاقدیس خانه کت) و زون ایذه (تاقدیس آنه) انتخاب و نمونه برداری شدند. از لحاظ چینه شناسی، سازند داریان در برش خانه کت به طور عمده از سنگ آهک های اربیتولین دار تشکیل شده است ولی در برش آنه یک واحد شیلی به نام زبانه کژدمی سازند را به دو بخش پایینی و بالایی تقسیم می کند. مطالعه رخساره های رسوبی منجر به شناسایی 11 رخساره کربناته و 1 رخساره آواری در این رسوبات شده است که در نهشته شده اند. با توجه به روند تغییرات عمودی (A) و بخش عمیق حوضه (B) دریای باز ،(C) پشته سدی ،(D) چهار زیر محیط لاگون و جانبی رخساره ها و مقایسه با سایر بخش های حوضه استنباط می شود که این رسوبات بر روی یک رمپ کربناته هموکلینال تا حوضه اینتراشلفی رسوب کرده اند.

کلمات کلیدی

, سازند داریان, زاگرس, خانه کت, آنه, رخساره رسوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045476,
author = {سید محمد علی موسوی زاده and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس های خانه کت و آنه، زون های فارس داخلی ایذه، کمربند چین خورده-رانده زاگرس},
booktitle = {نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سازند داریان، زاگرس، خانه کت، آنه، رخساره رسوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محیط رسوبی سازند داریان در تاقدیس های خانه کت و آنه، زون های فارس داخلی ایذه، کمربند چین خورده-رانده زاگرس
%A سید محمد علی موسوی زاده
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران
%D 2014

[Download]