نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران , 2014-12-31

عنوان : ( بررسی فرآیند دولومیتی شدن و دولومیت زدایی در سازند داریان، برش کوزه کوه، زون ساختاری فارس داخلی )

نویسندگان: سید محمد علی موسوی زاده , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر فرایند دیاژنتیکی دولومیتی شدن و دولومیت زدایی در رسوبات سازند داریان (آپتین-آلبین) در برش کوزه کوه بررسی می شود. با توجه به اندازه و شکل بلورها، سه نوع دولومیت در این رسوبات شناسایی شدند. در ادامه روند دیاژنتیکی این سازند، دولومیت ها فرایند معکوس را طی کرده و در عین حفظ فرم رومبوئدری دولومیت مجددا کلسیتی شده اند. از آنجا که هر دو فرایند بر روی ویژگی مخزنی موثر هستند و نظر به این که سازند دارایان یکی از مخازن هیدروکربنی در حوضه زاگرس است، بررسی این فرایند ها درک بهتری از روند تغییرات دیاژنتیکی این سازند را در منطقه ارائه می کند.

کلمات کلیدی

, دولومیت, دولومیت زدایی, سازند داریان, آپتین, فارس داخلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045477,
author = {سید محمد علی موسوی زاده and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا},
title = {بررسی فرآیند دولومیتی شدن و دولومیت زدایی در سازند داریان، برش کوزه کوه، زون ساختاری فارس داخلی},
booktitle = {نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران},
year = {2014},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {دولومیت، دولومیت زدایی، سازند داریان، آپتین، فارس داخلی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرآیند دولومیتی شدن و دولومیت زدایی در سازند داریان، برش کوزه کوه، زون ساختاری فارس داخلی
%A سید محمد علی موسوی زاده
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%J نخستین همایش ملی رسوشناسی ایران
%D 2014

[Download]