جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (12), شماره (22), سال (2014-8) , صفحات (15-31)

عنوان : ( تحلیل تأثیر کیفیت محیطی بر سرمایه اجتماعی نمونه موردی: پیاده راه قره خان شهر مشهد )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , ندا محمد زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: تحقیق حاضر به دنبال سنجش و تحلیل همبستگی میان کیفیت محیطی پیاده راه ها و سطح سرمایۀ اجتماعی بهره برداران پیاده راه قره خان شهر مشهد است. روش: این پژوهش با استفاده از روش کیفی، در چارچوب مطالعۀ موردی، بر روی پیاده-راه قره خان شهر مشهد انجام شده است. به این منظور کیفیت محیطی این پیاده راه، با استفاده از شش شاخص(دسترسی، کاربری و فعالیت، ایمنی و امنیت، راحتی و آسایش، امکانات و خدمات و منظر فضا) و سطح سرمایۀ اجتماعی، با استفاده از سه شاخص(شبکۀ اجتماعی، مشارکت اجتماعی/ مشارکت مدنی و اعتماد اجتماعی) به صورت پیمایشی، از طریق پرسش از ۳۷۱ نفر از جامعۀ آماری که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند، سنجش شده است. یافته ها/ نتایج: نتایج حاصل از پرسش نامه نشان می دهد، کیفیت محیطی پیاده راه قره-خان، از منظر بهره برداران آن، با میانگین امتیاز ۲۹/۳ از طیف پنج قسمتی لیکرت، در وضعیتی به طور نسبی، مطلوب و سطح سرمایۀ اجتماعی افراد، با میانگین امتیاز ۹۶/۱ از طیف پنج قسمتی لیکرت در وضعیتی به طور نسبی، نامطلوب قرار دارد. نتیجه گیری: تحلیل همبستگی بین دو متغیر، با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، در محیط نرم‌افزار spss با سطح معنی داری ۲/۰ و ضریب همبستگی ۲۲/۰، وجود رابطۀ معنی دار و مثبت بین دو متغیر را، هرچند ضعیف، اثبات می کند.

کلمات کلیدی

, پیاده راه, سرمایۀ اجتماعی, فضای شهری, کیفیت محیطی, کلان شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045481,
author = {رهنماء, محمدرحیم and ندا محمد زاده},
title = {تحلیل تأثیر کیفیت محیطی بر سرمایه اجتماعی نمونه موردی: پیاده راه قره خان شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2014},
volume = {12},
number = {22},
month = {August},
issn = {2008-1391},
pages = {15--31},
numpages = {16},
keywords = {پیاده راه، سرمایۀ اجتماعی، فضای شهری، کیفیت محیطی، کلان شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تأثیر کیفیت محیطی بر سرمایه اجتماعی نمونه موردی: پیاده راه قره خان شهر مشهد
%A رهنماء, محمدرحیم
%A ندا محمد زاده
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2014

[Download]