ژنتیک در هزاره سوم - Genetics in the Third Millennium, دوره (12), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (3632-3637)

عنوان : ( مطالعه ویژگی های بافتی و ساختاری برهم کنش بین microRNA و جایگاه هدف آن در ناحیه 3UTR ژنهای کد کننده پروتئین بر اساس شواهد دقیق آزمایشگاهی )

نویسندگان: مرتضی مهدوی , محمدرضا نصیری , مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این مطالعه شناسایی ویژگی های نهفته در برهم کنش بین مایکرو آر ان ای (miRNA) و جایگاه های هدف آنها بر اساس نتایج تایید شده آزمایشگاهی بود. miRNA ها توالی های کوتاه از جنس RNA های غیر کد کننده می باشند که به طور گسترده ای در تعدیل و تنظیم بیان ژنها در تمامی موجودات پریاخته ای نقش دارند. مهمترین چالش پیش رو در بکارگیری این مولکولها سطح وسیع فعالیت و مکانیسم های پیچیده و ناشناخته ای است که در ضمینه تشخیص ژنهای هدف توسط آنها بکار می رود. به منظور شناسایی این مکانیسم ها اقدام به بررسی ویژگی های موجود در برهم کنش بین توالی miRNA و mRNA شد. بدین منظور miRNA ها و جایگاه های هدف آنها از پایگاه های مرتبط گردآوری و پالایش شدند. ویژگی های مختلف از جمله معنی داری آماری حضور miRNA در توالی 3''UTR، ارتباط جایگاه هدف با موتیف های AREs، ویژگی های موقعیتی جایگاه هدف در 3''UTRو ترکیب نوکلئوتیدی، ماهیت و وضعیت نوکلئوتیدها نسبت به یکدیگر در بخش های مختلف برهم کنش مورد بررسی قرار گرفت. یافته های ما نتایج ارائه شده قبلی را تایید می کند. بعلاوه برخی ویژگی های جدید مانند ارتباط بین عناصر AREs و جایگاه هدف و همچنین برخی ویژگی های ساختاری و بافتی که نشان دهنده اهمیت موقعیت و وضعیت نوکلئوتیدها در برهم کنش miRNA-mRNA می باشد را ارائه می نماید.

کلمات کلیدی

جایگاه اتصال؛ پیش بینی جایگاه ؛RNA تنظیم بیان ژن؛ تداخل ؛MicroRNAs
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045489,
author = {مهدوی, مرتضی and نصیری, محمدرضا and طهمورث پور, مجتبی},
title = {مطالعه ویژگی های بافتی و ساختاری برهم کنش بین microRNA و جایگاه هدف آن در ناحیه 3UTR ژنهای کد کننده پروتئین بر اساس شواهد دقیق آزمایشگاهی},
journal = {ژنتیک در هزاره سوم - Genetics in the Third Millennium},
year = {2014},
volume = {12},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-7159},
pages = {3632--3637},
numpages = {5},
keywords = {جایگاه اتصال؛ پیش بینی جایگاه ؛RNA تنظیم بیان ژن؛ تداخل ؛MicroRNAs},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ویژگی های بافتی و ساختاری برهم کنش بین microRNA و جایگاه هدف آن در ناحیه 3UTR ژنهای کد کننده پروتئین بر اساس شواهد دقیق آزمایشگاهی
%A مهدوی, مرتضی
%A نصیری, محمدرضا
%A طهمورث پور, مجتبی
%J ژنتیک در هزاره سوم - Genetics in the Third Millennium
%@ 2423-7159
%D 2014

[Download]