علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (427-434)

عنوان : ( اثر مدیریت تغذیه ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , علی اصغر محمدآبادی , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه و شناخت اثرات کودهای مختلف آلی و شیمیایی بر عملکرد کلاله، شاخص های رشد بنه و عملکرد علوفۀ زعفران مزروعی ،(Crocus sativus L.) آزمایشی در سال های زراعی 1385-1389 ، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در قالب طرح - بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دوازده تیمار اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از : سطوح مختل ف کود شیمیایی ( 250 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل + 50 کیلوگرم اوره در هکتار، 250 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل + 100 کیلوگرم اوره، 250 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل + 300 10 و 15 تن ، 30 و 40 تن در هکتار) و کود مرغی ( 5 ، 40 و 60 تن در هکتار)، کود گوسفندی ( 20 ، کیلوگرم اوره در هکتار)، سطوح مختلف کود گاوی ( 20 3 کیلوگرم در هکتار ) در تیمار 250 / در هکتار). نتایج این آزمایش نشان داد که بیش ترین عملکرد گل تر ( 315 کیلوگرم در هکتار) و کلاله خشک ( 8 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل + 300 کیلوگرم اوره در هکتار و بیشترین مقدار عملکرد علوفه ( 3410 کیلوگرم در هکتار) و نیز تعداد بنه دختری در هر 1 سانتی متر) و متوسط تعداد / کلون، در تیمار 40 تن کود گوسفندی به دست آمد. بیش ترین وزن بنه موجود در هر کلون ( 119 گرم)، متوسط قطر بنه ( 6 2 گرم) در تیمار / 6 جوانه) در تیمار 250 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل + 300 کیلوگرم اوره مشاهده شد. بیش ترین وزن متوسط بنه ( 4 / جوانه در هر بنه ( 5 100 کیلوگرم در هکتار اوره و بیش ترین تعداد کل جوانه های موجود در هر کلون ( 410 جوانه)، در تیمار 30 تن کود گوسفندی به دست آمد . با افزایش سطح مصرف کودهای شیمیایی و گوسفندی، اکثر شاخص های رشد و عملکرد زعفران بهبود یافت، در صورتی که با افزایش سطح مصرف کودهای گاوی و مرغی اکثر این صفات روندی کاهشی نشان داد. به طورکلی بیش ترین مقدار اکثر شاخص های مورد مطالعه در تیمارهای استفاده از کودهای شیمی ایی و گوسفندی و کم ترین مقدار آن ها در تیمار کاربرد کود مرغی به دست آمد.

کلمات کلیدی

, زعفران, بنه, عملکرد گل, کود آلی, کود شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045494,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and محمدآبادی, علی اصغر and حمیدرضا فلاحی and اقحوانی شجری, مهسا},
title = {اثر مدیریت تغذیه ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4730},
pages = {427--434},
numpages = {7},
keywords = {زعفران، بنه، عملکرد گل، کود آلی، کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مدیریت تغذیه ای بر عملکرد گل و رشد بنه در گیاه زعفران مزروعی (Crocus sativus L.)
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A حمیدرضا فلاحی
%A اقحوانی شجری, مهسا
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]