پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان, دوره (56), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (17-33)

عنوان : ( پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ )

نویسندگان: محجوبه کشمیری , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری , محسن یزدی مقدم , امیر محمد جمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی توالی رسوبات کرتاسه زیرین شامل سازندهای سرچشمه و سنگانه در خاور منطقه کپه داغ (برش چینه‏ شناسی باغک) از نقطه نظر پالینولوژیکی می‏ پردازد. بر اساس مطالعات انجام شده ، 25 جنس و 31 گونه داینوفلاژله شناسایی گردید. با توجه به داینوفلاژله‏ های شناسایی شده و با استفاده از مطالعه فرامینیفرهای موجود در این برش سن بارمین پسین-آپتین پیشین برای سازند سرچشمه و سن آپتین میانی- آلبین میانی برای سازند سنگانه در برش چینه‏ شناسی باغک تعیین گردید. تجمع داینوفلاژله‏ های شناسایی شده در برش مورد مطالعه با بخشی از بیوزون Odontochitina operculata zone انطباق دارند. بررسی سه گروه اصلی از عناصر پالینولوژیکی (فیتوکلاست‏ها، پالینومورف‏ه ای دریایی و مواد آلی فاقد ساختمان) و نتایج حاصل از مطالعه آماری فاکتورهای مؤثر بر درجه حفظ شدگی مواد ارگانیکی مانند فاکتور حفاظت از مواد ارگانیکی (Lability) و نسبت پالینومورف های دریایی به AOM و همینطور نسبت AOM شفاف به AOM تیره نشان می دهد نرخ رسوب‌گذاری و میزان اکسیژن محیط متغیر بوده و از سمت سازند سرچشمه به سمت سازند سنگانه عمق محیط افزایش یافته و شرایط کم انرژی تر و آرام تر و با میزان کمتری از اکسیژن بر محیط رسوبی غالب گشته است. داینوفلاژله های شاخص محیط رسوبی نیز نشان می دهند که سازندهای سرچشمه و سنگانه در محیط نرتیک داخلی تا نرتیک خارجی نهشته شده اند.

کلمات کلیدی

, حوضه کپه داغ, سازند سرچشمه, سازند سنگانه, داینوفلاژله,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045502,
author = {کشمیری, محجوبه and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا and محسن یزدی مقدم and امیر محمد جمالی},
title = {پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان},
year = {2014},
volume = {56},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-8788},
pages = {17--33},
numpages = {16},
keywords = {حوضه کپه داغ، سازند سرچشمه، سازند سنگانه، داینوفلاژله، پالینوفاسیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پالینولوژی و پالئواکولوژی سازندهای سرچشمه و سنگانه در برش چینه شناسی باغک واقع در شرق کپه داغ
%A کشمیری, محجوبه
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%A محسن یزدی مقدم
%A امیر محمد جمالی
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان
%@ 2008-8788
%D 2014

[Download]