نامه فرهنگستان, دوره (1), شماره (3), سال (2015-1) , صفحات (7-33)

عنوان : ( سبک واسوخت در شعر فارسی (پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشی) )

نویسندگان: محمود فتوحی رودمعجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله نشان داده است که سبک تغزلی واسوخت که شاخۀ مشهور مکتب وقوع فارسی است در میانۀ قرن دهم در کاشان پدیدار شده و محتشم کاشانی این سبک را ابداع کرده و به اوج رسانیده است. مورخان ادبی و سبک‌شناسان معاصر ما غالباً نوشته‌اند که وحشی بافقی مبدع واسوخت و مشهورترین شاعر این سبک است و نیز این شیوه به او خاتمه یافته است. این مقاله با اسناد تاریخی و ادبی این نظر مشهور را مردود می‌شمارد. نخست معنای لغوی و اصطلاحی واسوخت را بر رسیده و شواهد متعددی برای آن آورده است. سپس سابقۀ تاریخی اصطلاح را در تذکره‌ها و دیوان شاعران کاویده و فرایند سوختن و واسوختن را در «مربع چهار نفرۀ عشق» در شعر واسوخت تحلیل کرده است. دلایل واسوخت را نیز از خلال سخنان شاعران برآورده و هفت نوع غزل واسوختی را بر اساس سخن محتشم کاشانی معرفی کرده است. بر اساس نتایج این مقاله، مبدع اصطلاح واسوخت و مروج این سبک محتشم کاشانی است؛ وحشی در این شیوه مقلد بوده است. طرز واسوخت پس از محتشم تا پایان قرن یازده در ایران مورد توجه بوده و سپس در زبان اردو مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, شعر فارسی قرن دهم. مکتب وقوع, واسوخت, محتشم کاشانی, وحشی بافقق, شعر اردو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045514,
author = {فتوحی رودمعجنی, محمود},
title = {سبک واسوخت در شعر فارسی (پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشی)},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2015},
volume = {1},
number = {3},
month = {January},
issn = {1025-0832},
pages = {7--33},
numpages = {26},
keywords = {شعر فارسی قرن دهم. مکتب وقوع، واسوخت، محتشم کاشانی، وحشی بافقق، شعر اردو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبک واسوخت در شعر فارسی (پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشی)
%A فتوحی رودمعجنی, محمود
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2015

[Download]