مشکوه, دوره (33), شماره (122), سال (2014-4) , صفحات (95-105)

عنوان : ( بررسی محتوایی«التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری , فاطمه محرمی دوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علامه حسن مصطفوی، طی ده سال کتاب«التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» را به زبان عربی وبه ترتیب الفبا در چهارده جلد به نگارش درآورد. مؤلف درآن واژه های قرآن را برحسب ریشه کلمات تنظیم کرده وابتدا توضیحات کتاب های معتبر لغت وادب را در باره آن واژه نقل نموده سپس در قسمت«التحقیق» به بیان نظر خود پرداخته است. در ذیل بسیاری از واژه های اعجمی ریشه آنها را آورده وذیل هر واژه آیه وآیاتی را که آن کلمه ویا هم ریشه های آن در آن قرار دارد، احصا کرده است.

کلمات کلیدی

, التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, حسن مصطفوی, مفردات قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045535,
author = {اکبری, صاحبعلی and محرمی دوری, فاطمه},
title = {بررسی محتوایی«التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»},
journal = {مشکوه},
year = {2014},
volume = {33},
number = {122},
month = {April},
issn = {1683-8033},
pages = {95--105},
numpages = {10},
keywords = {التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوی، مفردات قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی محتوایی«التحقیق فی کلمات القرآن الکریم»
%A اکبری, صاحبعلی
%A محرمی دوری, فاطمه
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2014

[Download]