پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (2), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (17-32)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی خصوصیات تخمیری تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات )

نویسندگان: مرتضی کردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات غنی شده با سطوح مختلف تفاله چغندر(SBP) در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی: تیمار 1 ( تفاله مرکبات تازه)، تیمار 2، 3 و 4 بترتیب شامل (شاهد+ 6، 12 و 18 گرم SBP /کیلوگرم سیلاژ) بودند. نتایج نشان دادند که DM% و CP% سیلاژها با افزایش سطوح تفاله چغندر بطور معنی داری افزایش یافت. درصد NDF، ADF، EE% و خاکستر بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشتند. ولی غلظت نیتروژن آمونیاکی و pH سیلاژها با افزایش SBP بطور معنی داری افزایش یافت. شاخصFlieg point نشان داد که همه سیلاژها از لحاظ کیفیت در دسته سیلاژ با کیفیت خوب قرار داشتند. داده های تجزیه پذیری نشان دادند که بخش (a) بطور معنی داری در گروه شاهد و تیمار حاوی 6 گرم SBP بالاتر بوده است ولی بخش(b) و (c) با افزایش SBP بطور معنی داری افزایش یافت. بین تیمارها از لحاظ پتانسیل تجزیه پذیری اختلاف معنی داری وجود نداشت. میزان تجزیه پذیری مؤثر سیلاژها با افزایش سطح SBP بطورمعنی داری افزایش یافت. میزان تولید گاز سیلاژها در زمان های مختلف انکوباسیون با افزایش سطح SBP بطورمعنی داری افزایش یافت. همچنین (b) و (c) نیز با افزایش SBP افزایش یافتند. بین تیمارها از لحاظ NEl و غلظت SCFA تفاوت معنی داری مشاهده نشد، اما میزان OMD وME توسط سطوح مختلف SBP بطور معنی داری افزایش نشان دادند. بنظر می رسد افزودن SBP به سیلاژ تفاله مرکبات می تواند موجب بهبود ارزش تغذیه ای این فرآورده فرعی شود.

کلمات کلیدی

تولید گاز؛ سیلاژ تفاله مرکبات؛ تفاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045536,
author = {کردی, مرتضی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی خصوصیات تخمیری تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات},
journal = {پژوهش در نشخوارکنندگان},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-4253},
pages = {17--32},
numpages = {15},
keywords = {تولید گاز؛ سیلاژ تفاله مرکبات؛ تفاله چغندر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی خصوصیات تخمیری تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات
%A کردی, مرتضی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پژوهش در نشخوارکنندگان
%@ 2345-4253
%D 2014

[Download]