هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی , 2014-11-18

عنوان : ( بکارگیری آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی در مدل سازی و بهینه‌سازی چندمنظوره پارامترهای فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ الکتریکی )

نویسندگان: مسعود آزادی مقدم , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق یک رویکرد جدید برای بهینه‌سازی فرآیند تخلیه‌ی الکتریکی با پارامترهای چند منظوره، مبتنی بر روش تاگوچی، آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی برای ماشین کاری فولاد گرم کار2312 (AISI2312) مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل سازی فرآیند توسط روش های آماری و با استناد بر داده های تجربی انجام یافته است. پارامترهای ورودی شامل جریان الکتریسیته، ‌زمان‌های روشنی و خاموشی پالس، فاکتور کار و ولتاژ می‌باشند. همچنین نرخ براده‌برداری، نرخ خوردگی الکترود و زبری سطح به عنوان مشخصه‌های خروجی فرآیند در نظر گرفته شده اند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز در انجام این تحقیق، آزمایشات تجربی با استفاده از طرح تاگوچی انجام شده است. پس از اخذ داده های مورد نظر، جهت ایجاد ارتباط بین پارامترهای ورودی و مشخصه‌های خروجی با بکارگیری آنالیز تناسب خاکستری و توابع رگرسیونی، مدل‌های ریاضی طراحی گردید. سپس توسط تحلیل‌های آماری و آزمایشات تجربی، مدل رگرسیونی اصلح فرآیند انتخاب و صحه گذاری شد. در بخش آخر این تحقیق، با به کارگیری الگوریتم تبرید تدریجی، توابع بهینه سازی چند منظوره برای نرخ برداشت ماده، نرخ خوردگی الکترود و زبری سطح به کار گرفته شد. براساس روش بهینه سازی پیشنهادی می توان بهترین مجموعه از پارامترهای تنظیمی فرآیند را به منظور کسب خروجی مورد نظر تعیین نمود. نتایج بهینه سازی نیز توسط آزمایشات تجربی صحه گذاری مجدد گردید. نتایج حاصل از بهینه‌سازی و آزمایشات تجربی نشان داد که به کارگیری هم‌زمان روش مدل سازی ارائه شده، آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی می‌تواند به ابزاری کارامد برای بهینه‌سازی فرآیند تخلیه الکتریکی تبدیل شود.

کلمات کلیدی

, ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی, بهینه‌سازی چند منظوره, آنالیز تناسب خاکستری, تکنیک تاگوچی, الگوریتم تبرید تدریجی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045540,
author = {آزادی مقدم, مسعود and کلاهان, فرهاد},
title = {بکارگیری آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی در مدل سازی و بهینه‌سازی چندمنظوره پارامترهای فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ الکتریکی},
booktitle = {هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی، بهینه‌سازی چند منظوره، آنالیز تناسب خاکستری، تکنیک تاگوچی، الگوریتم تبرید تدریجی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری آنالیز تناسب خاکستری و الگوریتم تبرید تدریجی در مدل سازی و بهینه‌سازی چندمنظوره پارامترهای فرآیند ماشین‌کاری تخلیه‌ الکتریکی
%A آزادی مقدم, مسعود
%A کلاهان, فرهاد
%J هشتمین همایش مشترک و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی
%D 2014

[Download]