سیاست جهانی, دوره (3), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (41-71)

عنوان : ( ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه )

نویسندگان: محسن خلیلی , جهانگیر حیدری , حسین اصغری ثانی , هادی صیادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژئوپلیتیک، تاثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و روابط دولت ها و یک عامل تاثیرگذار بر تولید قدرت است ژنوم ژئوپلیتیک به‌مثابه‌ی نقشه ی توان ژنتیک جغرافیایی سیاست، برخاسته از جغرافیای یک کشور است که سیاست‌خارجی آن کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. کشور ایران با دارا بودن 15 کشور همسایه و موقعیت نسبی آن در قلب خاورمیانه به عنوان یکی از مناطق ژئواستراتژیک موقعیت برجسته ای دارا می باشد، شناخت و ارزیابی تعدد دیدگاههای ژئوپلیتیکی نشات گرفته از ژنوم‌های ژئوپلیتیکی همسایگان و شناسایی کدهای ژئوپلیتیکی موجود در کشورهای هدف می تواند نقش موثری در اتخاذ سیاست خارجی همراستا با توان و وزن ژئوپلیتیکی ایران ایفا نماید. روسیه به عنوان بزرگ‌ترین کشور جهان و یکی از قدرتهای بزرگ عضو شورای امنیت، دارای بزرگترین ذخایر گاز و یکی از کشورهای نفتی، یکی از همسایگان شمالی ایران می باشد که در طول دو قرن اخیر روابط پر فراز و نشیبی با ایران داشته است. این مشخصات از یک طرف و نقش ویژه این کشور در پرونده هسته ای ایران، شناسایی کد ها و ژنوم های ژئوپلیتیکی این کشور را ضروری می نماید. نگارنده‌گان، با تاکید بر تحلیل کدها و ژنوم های ژئوپلیتیکی موجود در جغرافیای سیاسی ایران و روسیه کوشش نموده‌اند تا در قالب مدلی تحت عنوان مدل تقابل کد، ژنومهای ایران و روسیه، پیامدهای این تقابل و تاثیر آن بر سیاست خارجی دو کشور مذکور را تحلیل و تشریح نمایند.

کلمات کلیدی

, ژنوم ژئوپلیتیک, کد ژئوپلیتیک, سیاست خارجی, ایران, روسیه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045545,
author = {خلیلی, محسن and جهانگیر حیدری and اصغری ثانی, حسین and هادی صیادی},
title = {ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه},
journal = {سیاست جهانی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-0123},
pages = {41--71},
numpages = {30},
keywords = {ژنوم ژئوپلیتیک، کد ژئوپلیتیک، سیاست خارجی، ایران، روسیه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژنوم‌های ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر کُدهای رفتاری در سیاست‌خارجی ایران و روسیه
%A خلیلی, محسن
%A جهانگیر حیدری
%A اصغری ثانی, حسین
%A هادی صیادی
%J سیاست جهانی
%@ 2383-0123
%D 2014

[Download]