پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (3), سال (2014-4) , صفحات (335-342)

عنوان : ( استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , یاسر علی زاده , روح اله مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدل واکنش سطح میزان عملکرد را بر اساس تراکم پیش بینی می‌کند و دارای اهمیت خاصی در برآورد رقابت و میزان کاهش عملکرد در تراکم های مختلف و انتخاب تراکم بهینه از نظر عملکرد می‌باشد. به منظور ارزیابی میزان رقابت بین و درون گونه‌ای دو گیاه کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) در شرایط کشت مخلوط و خالص آزمایشی در سال زراعی 89- 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و 16 تیمار به اجرا در آمد. بر اساس پیش بینی مدل، حداکثر عملکرد دانه در یک بوته ایزوله لوبیا، 33 گرم بوده که از حداکثر عملکرد کنجد (17 گرم در بوته) بیشتر بود. فضای مورد نیاز برای رسیدن به حداکثر عملکرد در لوبیا 6/0 مترمربع و در کنجد 1/0 مترمربع بود. لوبیا در رقابت با کنجد چه در تولید دانه و چه تولید بیوماس گیاه برتر بود و ضریب رقابتی برای دانه و بیوماس لوبیا به ترتیب 35/0 و 3/0 به دست آمد که نشان‏دهنده مهم‌تر بودن رقابت درون‌گونه‌ای نسبت به بین گونه‌ای در لوبیا بوده و برای کنجد ضریب رقابتی 6/2 و 9/2 به ترتیب برای تولید دانه و بیوماس به دست آمد که نشان دهنده مهم تر بودن رقابت بین گونه‌ای نسبت به درون‌گونه‌ای در کنجد می باشد. بیشترین عملکرد کنجد و لوبیا در تراکم 40 بوته در متر مربع و 20 بوته در متر مربع به ترتیب با 195 و 300 گرم در متر مربع به دست آمد. بالاترین نسبت برابری زمین (14/1) نیز در تیمار 20 بوته لوبیا 10 بوته کنجد در متر مربع مشاهده شد.

کلمات کلیدی

تراکم; رقابت; کشت مخلوط; مدل واکنش سطح; نسبت برابری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045549,
author = {کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and یاسر علی زاده and روح اله مرادی},
title = {استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {3},
month = {April},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {335--342},
numpages = {7},
keywords = {تراکم; رقابت; کشت مخلوط; مدل واکنش سطح; نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris)
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A یاسر علی زاده
%A روح اله مرادی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2014

[Download]