پژوهش علف های هرز, دوره (6), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (1-22)

عنوان : ( حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقیمانده علف کش ها )

نویسندگان: هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ردیابی باقیماندههای علف کش، شامل طیف گسترده ای از روشها، از جمله که حسگرهای زیستی است که برای آنالیز باقیمانده علف کش ها مورد استفاده قرار می گیرد. حسگرهای زیستی، سیستمی با اندازه کوچک، بسیار دقیق، حساس، اختصاصی و قابل حمل بوده که می تواند ملکول هدف را در غلظتهای بسیار کم در نمونه های زیستی اندازه گیری کند لذا امروزه از آنها در علوم مختلف پزشکی، صنایع شیمیایی، تولید مواد دارویی، بهداشتی و غذایی و پایش محیط زیست بهره می گیرند. حسگرهای زیستی متشکل از سه جزء گیرنده زیستی، آشکارساز و پردازنده می باشند. اهمیت این روش در واکنش بسیار انتخابی نسبت به ملکول هدف خاصی است که بدین وسیله از مداخله مواد مزاحم که موجب عدم کارایی بسیاری از روشهای اندازه گیری است، جلوگیری می کند. این حسگرها به گونه ای طراحی می شوند که تنها به یک ماده ی خاص واکنش نشان دهند. نتیجه این واکنش به صورت پیام هایی در می آید که یک ریزپردازنده، می تواند آنها را تحلیل کند. از آنجایی که مبنای کار این حسگرها بر اساس سیستم زیستی تعبیه شده در آنهاست که با مطالعات زیستی سازگاری دارند، بنابراین بر بافتهای زنده مورد مطالعه اثرات منفی جانبی ندارند. از سوی دیگر در سالهای اخیر با طراحی نانو زیست حسگرها، حساسیت روشهای مورد اندازه گیری افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

کلمات کلیدی

, بقایای علف کش, ردیابی, حسگر زیستی, محیط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045550,
author = {مهدیخانی نهرخلجی, هادی and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقیمانده علف کش ها},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2014},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-6563},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {بقایای علف کش، ردیابی، حسگر زیستی، محیط زیست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقیمانده علف کش ها
%A مهدیخانی نهرخلجی, هادی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2014

[Download]