یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2015-01-07

عنوان : ( تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر )

نویسندگان: حمیده رضوی , سیدمحمود حسینی , مایسا غیادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه یک رویکرد اقتصادی و قابل اطمینان برای بازنوکردن کالاهای فسادپذیر دریک سیستم کنترل موجودی است. پس از تعاریف اولیه و سوابق تحقیق، پنج سیاست بازنوکردن بر اساس مقدار کالای بازنوشده و زمان ارسال برای بازنوشدن، تعریف شده و هزینه های مدل در حالت های مختلف برآورد می گردد. با توجه به پیچیدگی مدل و مشکلات تجزیه و تحلیل آن، از روش عددی استفاده می شود. بنابراین شبیه سازی تقاضا برای 5 کالای مختلف در افق زمانی 48 بازه پیاده سازی شده و نتایج به تفکیک ارائه گردیده-است. بهترین سیاست بازنوکردن با مقایسه هزینه های کل سیستم مشخص می شود. همچنین عدم مواجهه با کمبود در سیستم های موجودی به دلیل هزینه هایی که برای سیستم به دنبال دارد و ازدست دادن مشتری و کاهش اعتبار سیستم، از جمله هدف های حائز اهمیت است که برای کاهش این کمبودها مطالعات و تحقیقات بسیاری شده است. در این مطالعه نیز قابلیت اطمینان سیستم را براساس عدم مواجهه با کمبود تعریف کرده و کالاهای مورد مطالعه را مستقل فرض کرده و قابلیت‌اطمینان سیستم براساس روابط قابلیت‌اطمینان شبکه های موازی، به ازای سیاست های مختلف محاسبه شده است.

کلمات کلیدی

, بازنوکردن, قابلیت اطمینان , کالای فسادپذیر, کنترل موجودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045558,
author = {رضوی, حمیده and حسینی, سیدمحمود and غیادی, مایسا},
title = {تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازنوکردن، قابلیت اطمینان ، کالای فسادپذیر، کنترل موجودی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر
%A رضوی, حمیده
%A حسینی, سیدمحمود
%A غیادی, مایسا
%J یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2015

[Download]