بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (622-633)

عنوان : ( ارزیابی حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان )

نویسندگان: , باقر عمادی , , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید پایدار یک محصول در هر منطقه مستلزم توجه به سیر انرژی سامانه تولیدی آن است، در عین حال توجه به نهاده‌های ورودی سامانة تولیدی با نگرش مدیریت محیط زیست نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری با 75 چای‌کار گیلانی و تطبیق اطلاعات با دفترچه چای هر کشاورز جمع‌آوری شد. مجموع انرژی‌های ورودی در جریان تولید چای 60/39060 مگاژول بر هکتار و میزان کارایی انرژی 22/0 محاسبه شد. کودهای شیمیایی بیش‌ترین سهم را در انرژی‌های مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای به ترتیب با 55/58 و 22/74 درصد در تولید چای به خود اختصاص دادند. مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در منطقه 82/1281 کیلوگرم معادل دی‌اکسید کربن در هکتار بود. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس و تحلیل حساسیت انرژی تولید چای در استان گیلان نشان داد که تأثیر تمامی نهاده‌های انرژی ورودی به غیر از سموم شیمیایی بر عملکرد مثبت بود. نهاده نیروی کارگری، حساس‌ترین و بنابراین موثرترین نهاده بر عملکرد چای بود و پس از آن نهاده‌های انرژی ماشین‌ها و سموم شیمیایی قرار داشتند.

کلمات کلیدی

, انتشار دی اکسید کربن, انرژی ورودی, کارایی انرژی, مدیریت محیط زیست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045559,
author = {, and عمادی, باقر and , and , },
title = {ارزیابی حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {6},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {622--633},
numpages = {11},
keywords = {انتشار دی اکسید کربن، انرژی ورودی، کارایی انرژی، مدیریت محیط زیست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی حساسیت انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید چای در استان گیلان
%A ,
%A عمادی, باقر
%A ,
%A ,
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2014

[Download]