فناوری تولیدات گیاهی, دوره (14), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (121-131)

عنوان : ( بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن )

نویسندگان: اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، ریزپرآوری ریزنمونه­ های برگی بنفشه آفریقایی در قالب چند آزمایش مستقل مورد بررسی قرار گرفت. مراحل مختلف آزمایش شامل بررسی بهترین روش ضدعفونی سطحی، محیط استقرار ریزنمونه‌ها، تعیین مناسب‌ترین غلظت هورمون برای شاخساره‌زایی و پرآوری بود. همچنین القاء ریشه‌زایی برون‌شیشه­ ای با استفاده از بسترهای مختلف کشت انجام شد. نتایج نشان داد بهترین تیمار ضدعفونی ریزنمونه ­ها الکل 70 درصد در مدت 30 ثانیه به­ همراه هیپوکلریت­سدیم 1 درصد در مدت 10 دقیقه بود. بیشترین درصد شاخساره‌زایی و پرآوری در محیط­کشت MS حاوی2 میلی­گرم در لیتر BA به­ دست آمد. در مرحله ریشه­ زایی، با حذف ریشه­ زایی در شرایط درون شیشه ­ای، گیاهچه ­های باززایی شده با موفقیت در شرایط برون­ شیشه‌ای ریشه‌دار شدند. بهترین محیط برای ریشه­ زایی آن‌ها با بلندترین طول ریشه و بیشترین زنده مانی مربوط به محیط پیت-پرلایت پودر شده ‌بود که پس از استقرار کامل گیاهچه‌ها، در شرایط طبیعی به خاک منتقل و در گلخانه نگه‌داری شدند.

کلمات کلیدی

, باز زایی, پرآوری, ریشه زایی برون شیشه ای, محیط کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045561,
author = {امیری, اکرم and مینا تقی زاده and شور, محمود and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی},
title = {بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن},
journal = {فناوری تولیدات گیاهی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {1},
month = {September},
issn = {2476-6321},
pages = {121--131},
numpages = {10},
keywords = {باز زایی، پرآوری،ریشه زایی برون شیشه ای، محیط کشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جنبه های باززایی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha Wendl.) و ریشه زایی برون شیشه ای آن
%A امیری, اکرم
%A مینا تقی زاده
%A شور, محمود
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%J فناوری تولیدات گیاهی
%@ 2476-6321
%D 2014

[Download]