سومین همایش ملی مهندسی فرآیند(نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی) , 2015-01-08

عنوان : ( آنالیز عددی حرارت جابجایی کربن دی اکسید فوق بحرانی در اعداد رینولدز پایین )

نویسندگان: میتراسادات سادات لواسانی , سیدمصطفی نوعی باغبان , اکرم جمعه پورهدایت ابادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله انتقال حرارت جریان ارام کربن دی اکسید در فشار فوق بحرانیMPa) 9/52 ) در کانال حلقوی بررسی میگردد که هدف درک رفتار هیدرودینامیکی و گرمایی سیال و بررسی اثر شار حرارتی بر انتقال حرارت میباشد. معادلات حاکم مومنتوم، انرژی و پیوستگی توسط نرم افزار فلوئنت در دو بعد حل میگردند و با کمک روش حجم محدود فرم گسسته ی معادلات بدست میایند. در تمامی حالات مورد بررسی کربن دی اکسید در دمایی کمتر از دمای فوق بحرانی وارد کانال حلقوی با دیوار خارجی عایق و دیوار داخلی دارای شار حرارتی ثابت میشود. برای این نوع از جریان سیال انتقال حرارت جابجایی، توزیع دما و سرعت محاسبه میشود. نتایج عددی نشان میدهند که با افزایش دما خواص ترمودینامیکی سیال شدیدا تغییر میکندو به دلیل تغییر دانسیته نیروی شناوری ایجاد میشود که وجود نیروی شناوری سبب تغییر پروفایل سرعت میگردد. در این مقاله تاثیر شار حرارتی بر پروفایل سرعت و نرخ انتقال حرارت نیز بررسی میشود

کلمات کلیدی

, کربن دی اکسید فوق بحرانی, انتقال حرارت, دینامیک سیالات محاسباتی, جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045563,
author = {سادات لواسانی, میتراسادات and نوعی باغبان, سیدمصطفی and جمعه پورهدایت ابادی, اکرم},
title = {آنالیز عددی حرارت جابجایی کربن دی اکسید فوق بحرانی در اعداد رینولدز پایین},
booktitle = {سومین همایش ملی مهندسی فرآیند(نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی)},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {کربن دی اکسید فوق بحرانی،انتقال حرارت،دینامیک سیالات محاسباتی، جریان ارام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز عددی حرارت جابجایی کربن دی اکسید فوق بحرانی در اعداد رینولدز پایین
%A سادات لواسانی, میتراسادات
%A نوعی باغبان, سیدمصطفی
%A جمعه پورهدایت ابادی, اکرم
%J سومین همایش ملی مهندسی فرآیند(نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی)
%D 2015

[Download]