حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (302-312)

عنوان : ( توزیع تاج پوشش سویا (.Glycine max L)، توق (.Xanthium strumarium L ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل )

نویسندگان: علیرضا یوسفی , مهدی راستگو , حسن علیزاده , محمد علی باغستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاج پوشش سویا و علفهایهرز توق و تاج خروس در شرایط رقابتی (در شرایط رقابت کامل و یا کاربرد علفکش ایمازتـاپیر) ایـن آزمایش در سال 1386 و 1387در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصـادفی بـا سـه تکرار انجام شد. دز علفکش در2 سطح (صفر و 35 گرم ماده موثره در هکتار) و تداخل علف هرز توق (در تراکمهای صفر، 4 ،2 و 8 بوته در متر ردیف) و تاج خروس (در تراکم های صفر، 8 ،4 و12 بوته در متر ردیف) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که ساختار تاج پوشش سویا در شرایط رقابت با علفهای هرز با تک کشتی این گیاه متفاوت است. در تک کشتی سویا، برگها در لایه های مختلف تاج پوشش (به جز لایه صفر تا 30 سانتیمتر) پـراکنش یکنـواختی داشت. با افزایش تراکم علفهای هرز، در شرایط عدم کاربرد علف کش، بخش عمدهای از سطح برگ سویا در لایههـای فوقـانی قـرار گرفـت و حتـی در رقابت با تاج خروس، برگهای لایه های تحتانی (صفر تا 60 سانتیمتر) حذف شد. بوته های سویا در تیمار کاربرد علف کـش، در رقابـت بـا تـوق یـا تـاج خروس توزیع سطح برگ مشابه با حالت تک کشتی نشان دادند. توق در تراکم های 2 و 4 بوته در متر ردیف، سطح برگ خود را در تمـام لایـه هـا حفـظ کرد که نشانگر تحمل آن به سایه است. در مقابل، تاج خروس در لایه های پایین دارای سطح برگ کم و یا فاقد سطح برگ بود. بررسی تغییرات عملکرد دانه در تراکم های مختلف توق یا تاج خروس نیز نشان داد که این صفت بیشتر تحت تأثیر رقابت با توق قرار گرفت که حاکی از قـدرت رقـابتی بـالای این گیاه نسبت به تاج خروس است؛ لذا در مدیریت علفهای هرز کنترل آن باید در اولویت قـرار گیـرد. هـمچنـین در صـورت کـاربرد دز کـاهش یافتـه علف کش ایمازاتاپیر علفهای هرز مذکور قادر به رقابت مؤثر با سویا نبودند. بنابراین کاربرد مقدار کـاهش یافتـه ایـن علف کـش در شـرایط مشـابه توصـیه می شود.

کلمات کلیدی

, توزیع سطح برگ, دز کاهش یافته علفکش, رقابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045564,
author = {علیرضا یوسفی and راستگو, مهدی and حسن علیزاده and محمد علی باغستانی},
title = {توزیع تاج پوشش سویا (.Glycine max L)، توق (.Xanthium strumarium L ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4749},
pages = {302--312},
numpages = {10},
keywords = {توزیع سطح برگ، دز کاهش یافته علفکش، رقابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توزیع تاج پوشش سویا (.Glycine max L)، توق (.Xanthium strumarium L ) و تاج خروس (Amranthus retroflexus) در شرایط مختلف تداخل
%A علیرضا یوسفی
%A راستگو, مهدی
%A حسن علیزاده
%A محمد علی باغستانی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]