حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (338-345)

عنوان : ( بررسی فعالیت نماتد کشی اسانس اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه )

نویسندگان: فاطمه خیاط , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتدهای ریشه گرهی (.Meloidogyne spp)، گروهی از نماتدهای انگل گیاهی هستند که به لحاظ خسارتی که به محصولات کشاورزی وارد می‌کنند از اهمیت زیادی برخوردارند. طی چند دهه اخیر، تحقیقات زیادی روی ترکیبات گیاهی به منظور دستیابی به جایگزین های بی خطر و موثرتر از حشره کش های شیمیایی برای کنترل نماتدها صورت پذیرفته است. در این تحقیق، قابلیت اسانس اکالیپتوس ( Ecalyptus spp.)، کما (Dorema ammoniacum ) و باریجه (Ferula galbanifula) در کنترل نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) مورد آزمایش قرار گرفت .اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر، به روش تقطیر با آب تهیه شدند. از هر اسانس، پنج غلظت در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که میزان بازدارندگی از تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن دوم، با غلظت اسانس‌ها رابطه مستقیم دارد. اسانس اکالیپتوس با LC50 معادل 839 پی‌پی‌ام و 2122 پی‌پی‌ام به ترتیب علیه لارو سن دوم و تخم ، موثرتر از سایر اسانس های مورد مطالعه بود. در بالاترین غلظت مورد آزمایش (4000 پی‌پی‌ام ) ، میزان بازدارندگی از تفریخ تخم در اثر اسانس های اکالیپتوس، کما و باریجه به ترتیب 5/98، 9/93 و 3/90 درصد و میزان کشندگی لارو سن دوم به ترتیب 8/98، 7/66 و 7/58 درصد محاسبه گردید. نتایج این بررسی نشان دهنده پتانسیل بالای اسانس اکالیپتوس در کنترل نماتد ریشه گرهی می باشد.

کلمات کلیدی

, اسانس‌های گیاهی, اکالیپتوس, باریجه, فعالیت نماتدکشی, کما, نماتد ریشه گرهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045565,
author = {خیاط, فاطمه and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید and عزیزی ارانی, مجید},
title = {بررسی فعالیت نماتد کشی اسانس اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {338--345},
numpages = {7},
keywords = {اسانس‌های گیاهی، اکالیپتوس، باریجه، فعالیت نماتدکشی، کما، نماتد ریشه گرهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت نماتد کشی اسانس اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه
%A خیاط, فاطمه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%A عزیزی ارانی, مجید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]