آب و خاک, دوره (28), شماره (5), سال (2014-12) , صفحات (940-950)

عنوان : ( اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری )

نویسندگان: میترا رحمتی , غلامحسین داوری نژاد , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد رویشی درخت هلو (Prunus persica L.) در شرایط باغی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تیمار و در 4 تکرار در باغ تجاری شهد ایران در مشهد در سال زراعی 1390 روی رقم دیررس البرتا انجام شد. سه تیمار آبیاری شامل 360 (تنش ملایم)، 180 (تنش متوسط) و 90 (تنش شدید) مترمکعب در هکتار در هفته به‌صورت قطره‌ای (کمینه‌ی پتانسیل آب ساقه نزدیک برداشت به‌ترتیب 2/1-، 5/1- و 7/1- مگاپاسکال) از اواسط دوره سخت شدن هسته (22 خرداد) تا برداشت میوه (1 مهر) اعمال شد. پتانسیل آب بیشینه ی برگ و پتانسیل آب کمینه ی برگ و ساقه، سرعت فتوسنتز خالص، تعرق، هدایت روزنه ای و دمای برگ، تعداد شاخه های نوظهور و طول شاخه های برگی در طول فصل رشد، و سطح برگ درختان هلو در زمان برداشت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تنش کم‌آبی تاثیری منفی بر وضعیت آبی درخت هلو داشت که به موجب آن تبادلات گازی برگ و رشد رویشی درخت هلو کاهش یافت. بطوریکه کاهش تولید آسیمیلات درخت نتیجه‌ی کاهش هم سرعت فتوسنتز خالص برگ (تا حدود 23 و 50 درصد در فصل رشد به ترتیب در تنش متوسط و شدید در مقایسه با تنش ملایم) و هم سطح برگ کل درخت (تا حدود 57 درصد و 79 درصد در زمان برداشت به ترتیب در تنش متوسط و شدید در مقایسه با تنش ملایم) بود. همبستگی مثبت معنی دار بین میزان پتانسیل آب برگ و رشد رویشی هلو نشان داد که وقتی پتانسیل آب برگ تا 56/1- و 30/2- مگاپاسکال کاهش یافت، از رشد شاخه به اندازه‌ی به‌ترتیب 30 درصد و 50 درصد جلوگیری شد.

کلمات کلیدی

پتانسیل آب; تعرق; خشکی; فتوسنتز; هدایت‌روزنه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045566,
author = {رحمتی, میترا and داوری نژاد, غلامحسین and بنایان اول, محمد and عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {5},
month = {December},
issn = {2008-4757},
pages = {940--950},
numpages = {10},
keywords = {پتانسیل آب; تعرق; خشکی; فتوسنتز; هدایت‌روزنه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری
%A رحمتی, میترا
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A بنایان اول, محمد
%A عزیزی ارانی, مجید
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]