حدیث پژوهی, دوره (6), شماره (11), سال (2014-9) , صفحات (107-138)

عنوان : ( واکاوی مفهوم و مصداق واژة قائم در احادیث اهل بیت )

نویسندگان: غلامرضا رئیسیان , رضا مسرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاهی در احادیث ائمه سخن از شخصیتی با ویژگی هایی خاص است، ولی به صراحت نامی از او بـرده نشده و این امر باعث شده در طی اعصار، مصادیق گوناگونی برای آن شخصیت(چه بسا منظور ائمه این مصداق ها نباشد ) بیان شوند؛ از جمله آن می توان به »قـائم« اشاره کرد . در این مقاله، سعی شده با جامع نگری به متفاوتی حتی از سوی ائمه روایات مربوط، معنا و مفهوم کامل و مصداق اصلی قائم ارائه شود. مصادیق مختلف و علل صحت یا صحت نداشتن انتساب آنان به عنوان مصداق اصلی قائم یا به عبارتی دیگر، قائم اصلی(کسی که واجد تمام ویژگی های ذکر شده در روایات برای قائم باشد) بیان گردد. همچنین برخی از روایات هم خانواده در ریزموضوعات مطرح شده، مورد بررسی سندی و نقد محتوایی قرار گرفته اند تا میزان اعتبار روایت و موضوع سنجیده شود، با وجود اینکه کثرت روایات هم خانواده در یک موضوع که بر مطلب مشترکی دلالت می کند، حتی اگر متواتر لفظی نباشد، متواتر معنوی به شمار می رود؛ در نتیجه بیانگر اعتبار واعتماد مصداق اصلی معرفی امام زمان ،« قائم » به آن موضوع است. با توجه به روایات و معنا و مفهوم کامل شده است، ادله و راهکار هایی برای تمییز قائم اصلی از غیر آن(دیگر قائم ها) در روایات ارائه شده است . در پایان، نقش شناخت معنا و مفهوم و مصداق قائم در شناخت دیگر روایات بیان شده است.

کلمات کلیدی

, مفهوم قائم, مصداق قائم, امام زمان, بررسی روایات قائم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045567,
author = {رئیسیان, غلامرضا and مسرور, رضا},
title = {واکاوی مفهوم و مصداق واژة قائم در احادیث اهل بیت},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {11},
month = {September},
issn = {2008-6547},
pages = {107--138},
numpages = {31},
keywords = {مفهوم قائم، مصداق قائم، امام زمان، بررسی روایات قائم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مفهوم و مصداق واژة قائم در احادیث اهل بیت
%A رئیسیان, غلامرضا
%A مسرور, رضا
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2014

[Download]