حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (3), سال (2014-4) , صفحات (425-428)

عنوان : ( اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری )

نویسندگان: سّمیه تکاسی , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان مشهدی , علی قنبری , ابراهیم کازرونی منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

های مورد بررسی قرار گرفت . نتایج Ĥ در این آزمایش، میزان تحمل 29 رقم گوجه فرنگی به آلودگی و خسارت گل جالیز مصری در شرایط آزمایش نشان داد که حساسیت ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز متفاوت بود. ارقام گوجه فرنگی از نظر تعداد ساقه روییده و وزن خشک گل جالیز (شاخساره و توبرکول)، زمان ظهور شاخساره گل جالیز و رشد و عملکرد میوه گوجه فرنگی با هم اختلاف داشتند. ارقام ویوا، کالیگن 86 ، هیبرید پی اس 6515 ، هیبرید فیرنز (پی اس 8094 ) و کال جی ان 3 به ترتیب نسبت به سایرین دارای تحمل بیش تری در برابر آلودگی گل جالیز بودند. در مقابل ارقام ن های حساستری در برابر آلودگی گل جالیز بودند.

کلمات کلیدی

, گوجه فرنگی, علف هرز انگل, حساسیت, تحمل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045569,
author = {تکاسی, سّمیه and بنایان اول, محمد and حمید رحیمیان مشهدی and قنبری, علی and ابراهیم کازرونی منفرد},
title = {اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {April},
issn = {2008-4749},
pages = {425--428},
numpages = {3},
keywords = {گوجه فرنگی، علف هرز انگل، حساسیت، تحمل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اختلاف در پاسخ ارقام گوجه فرنگی به آلودگی گل جالیز مصری
%A تکاسی, سّمیه
%A بنایان اول, محمد
%A حمید رحیمیان مشهدی
%A قنبری, علی
%A ابراهیم کازرونی منفرد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]