سراج منیر, دوره (4), شماره (12), سال (2013-12) , صفحات (119-148)

عنوان : ( مهارت غلبه بر نفس اماره در قرآن )

نویسندگان: غلامرضا رئیسیان , عبدالعلی پاکزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آدمی در مسیر تکاملی خود به سوی خداوند، به جهت دارا بودن طبیعت مادّی (شهوانی)، با نَفْس امّاره که امرکننده به زشتی‌ها و پستی‌ها می‌باشد، همیشه در ستیز است. این نوشتار با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی در پی ارائة مهارت‌های قرآنی غلبه بر نَفْس امّاره است که انسان‌ها در پرتو آن(مهارت‌ها) می‌توانند بر نَفْس امّاره فائق آیند و از آن در رشد و تعالی خویش بهره گیرند. مقالة حاضر با تکیه بر آیات کریمه و روش تفسیر موضوعی و معناشناسی و با هدف استخراج و شناسایی مهارت‌های قرآنی غلبه بر نَفْس امّاره، آنها را مورد بحث قرار داده است. قرآن برای غلبه بر نَفْس امّاره، مجموعه‌ای از مهارت‌های شناختی (آگاهی‌بخشی به وجود سرای واپسین، سرانجام نَفْس امّاره هلاکت و جهنم و توجّه دادن بشر به درک حضور خداوند در زندگی) و مهارت‌های رفتاری (پندپذیری، پیروی هدفمند و کنترل و محدود کردن نگاه) و مهارت‌های معنوی (ایمان، ارتباط با خدا، تقوا و صبر) را ارائه داده است که به تفضیل در این نوشتار بدانها پرداخته می‌شود. حاصل نوشتار حاضر این است که آدمی برای غلبه کردن بر نَفْس امّاره و مقابله با خواسته‌های نَفْسانی حیوانی، ناگزیر از بهره‌گیری از مهارت‌های ارائه شدة قرآنی است تا در پرتو آنها بتواند به سعادت که مطلوب فطری اوست، نایل آید وگرنه از مطلوب فطری خویش دور مانده، بلکه به واسطة تبعیّت از خواسته‌های نَفْسانی امر شده از سوی نَفْس امّاره، از حیوان هم پست‌تر می‌شود.

کلمات کلیدی

, نفس اماره, قرآن, مهارت, غلبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045570,
author = {رئیسیان, غلامرضا and پاکزاد, عبدالعلی},
title = {مهارت غلبه بر نفس اماره در قرآن},
journal = {سراج منیر},
year = {2013},
volume = {4},
number = {12},
month = {December},
issn = {2228-6616},
pages = {119--148},
numpages = {29},
keywords = {نفس اماره، قرآن، مهارت، غلبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مهارت غلبه بر نفس اماره در قرآن
%A رئیسیان, غلامرضا
%A پاکزاد, عبدالعلی
%J سراج منیر
%@ 2228-6616
%D 2013

[Download]