دومین همایش ملی و تخصصی پزوهش های محیط زیست ایران , 2014-08-07

عنوان : ( توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد )

نویسندگان: سپیده اکبری , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تغییرات غلظت کل Ni و Cr و توزیع آن در اجزای اندازه ذرات (شن، سیلت و رس) خاک‌های تشکیل شده از سنگ‌های اولترابازیک غرب مشهد انجام شد. بدین منظور سه خاکرخ در شانه شیب، شیب پشتی و پای شیب یک واقع در غرب مشهد حفر شد. غلظت عناصر Ni و Cr توسط تیزاب سلطانی عصاره‌گیری و توسط دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شد. مقدار کل Ni از 6/52 تا 5/312 و Cr از 2/35 تا 3/135 میلی‌گرم بر کیلوگرم متغیر بود. غلظت Ni و Cr تابعی از عمق خاک بود و با فزایش عمق میزان آنها افزایش یافت؛ همچنین، غلظت هر دو عنصر از شانه شیب به سمت پای شیب روند افزایشی داشت. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع Ni و Cr در بخش‌های مختلف خاک تقریبا یکسان است اما با توجه به این که رس کمترین حجم بافت خاک را شامل می‌شود، بخش شن و سیلت بیشترین مقدار Ni و Cr را به خود اختصاص می‌دهند.

کلمات کلیدی

, کاتنا, اولترابازیک, نیکل, کروم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045579,
author = {اکبری, سپیده and کریمی, علیرضا and لکزیان, امیر and فتوت, امیر},
title = {توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد},
booktitle = {دومین همایش ملی و تخصصی پزوهش های محیط زیست ایران},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {کاتنا، اولترابازیک، نیکل، کروم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد
%A اکبری, سپیده
%A کریمی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%J دومین همایش ملی و تخصصی پزوهش های محیط زیست ایران
%D 2014

[Download]