مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (5), شماره (17), سال (2015-2) , صفحات (1-13)

عنوان : ( اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف )

نویسندگان: فریده السادات هاشمی نسب خبیصی , محمد موسوی بایگی , بهرام بختیاری , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گندم از مهم ترین محصولات استراتژیک جهان می باشد که از اهمیت ویژه ای در غذای مردم برخوردار است. در زراعت دیم گندم بارش یکی از ارکان اصلی است به طوری که این پارامتر به عنوان تنها منبع تأمین آب در دیم کاری محسوب می شود.مطالعه حاضر بر روی 6 ایستگاه سینوپتیک در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی صورت گرفته است. در این پژوهش از 52 سال داده های هواشناسی 6 ایستگاه سینوپتیک خراسان بزرگ و عملکرد گندم از سالهای 7865 7831 استفاده شده است. در ابتدا به بررسی میزان بارش در طول دوره رشد گندم پرداخته شد و سپس با محاسبه شاخص رضایتمندی نیازآبی (WRSI) در منطقه رضایت محصول از بارش و تبخیر تعرق مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله میانگین دراز مدت44 درصد میباشد که در میان ایستگاه های مورد مطالعه دارای کمترین مقدار است و بر / این شاخص در ایستگاه بیرجند 15 اساس این شاخص منطقه مورد مطالعه جهت کشت گندم دیم مناسب نمی باشد و کاشت آن همراه با ریسک بالایی خواهد بود.25 درصد دارای بیشترین / 25 و 51 / از میان ایستگاههای مورد مطالعه دو ایستگاه مشهد و قوچان با میانگین دراز مدت 31 مقدار این شاخص بودند، بر این اساس، این مناطق برای کشت گندم دیم بسیار مناسب بوده و از ریسک بسیار پایینی برای کشت گندم دیم برخوردار می باشند.

کلمات کلیدی

, خراسان, دیم, ریسک, شاخص رضایتمندی نیازآبی, عملکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045582,
author = {هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات and موسوی بایگی, محمد and بهرام بختیاری and بنایان اول, محمد},
title = {اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2015},
volume = {5},
number = {17},
month = {February},
issn = {2251-7359},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {خراسان، دیم، ریسک، شاخص رضایتمندی نیازآبی، عملکرد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف
%A هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات
%A موسوی بایگی, محمد
%A بهرام بختیاری
%A بنایان اول, محمد
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2015

[Download]