اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی , 2015-01-03

عنوان : ( ارزیابی اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر توسعه کشاورزی پایدار مطالعه موردی: دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان )

نویسندگان: ناهید جعفریان کیکانلو , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهدف این پژوهش ارزیابی اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر توسعه کشاورزی پایدار دهستان قاضی است. روش تحقیق کاربردی، پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه است. جامعه آماری شامل 056 نفر از خانوارهایی است که شغل اصلی آنان کشاورزی است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که با مطرح شدن توسعه پایدار در تمامی زمینه ها بخصوص در زمینه کشاورزی پایدار، باید مخاطرات فعالیتهای کشاورزی را به حداقل رسانده و زمینه تولید مداوم آن را فراهم نماییم. و در اینجا اثرگذاری بیمه محصولات کشاورزی بر پایداری بعد اقتصادی و اجتماعی کشاورزان و بعد زیست محیطی کشاورزی مثبت و قابل توجه بوده است.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی: "بیمه محصولات کشاورزی" کشاورزی پایدار" توسعه پایدار " شهرستان مانه و سملقان"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045584,
author = {جعفریان کیکانلو, ناهید and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {ارزیابی اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر توسعه کشاورزی پایدار مطالعه موردی: دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: "بیمه محصولات کشاورزی" کشاورزی پایدار" توسعه پایدار " شهرستان مانه و سملقان"},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر توسعه کشاورزی پایدار مطالعه موردی: دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان
%A جعفریان کیکانلو, ناهید
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی
%D 2015

[Download]