همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی , 2014-12-17

عنوان : ( اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , ناهید جعفریان کیکانلو , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثرات بیمه محصولات بر وضعیت اقتصادی کشاورزان شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی وشناسایی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی است. جامعه آماری شامل 056 نفر از بهره برداران منطقه است که شغل اصلی آنان کشاورزی بوده و با فرمول کوکران 242 نفر به عنوان حجم نمونه بدست آمده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ایست که پایایی آن توسط آزمون مقدماتی مورد تایید قرار گرفت، به نحوی که ضریب آلفا کرونباخ 70 درصد محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که بیمه تاثیر مثبتی بر متغیرهای اقتصادی بهبود عملکرد ، تهیه نهاده های تولید و بازپرداخت بدهی داشته است. عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه از سوی کشاورزان نیز میزان سطح زیرکشت، میزان غرامت پرداختی، تنوع محصولات و ویزگی های فردی )سن، تحصیلات و ...(. بدست آمده است.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: بیمه محصولات کشاورزی, وضعیت اقتصادی کشاورزان, پذیرش بیمه, شهرستان مانه و سملقان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045585,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and جعفریان کیکانلو, ناهید and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان},
booktitle = {همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: بیمه محصولات کشاورزی، وضعیت اقتصادی کشاورزان، پذیرش بیمه، شهرستان مانه و سملقان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان دهستان قاضی شهرستان مانه وسملقان
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A جعفریان کیکانلو, ناهید
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی
%D 2014

[Download]