اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-18

عنوان : ( بررسی فراوانی مقاومت به متی سیلین در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در استان گلستان )

نویسندگان: سیدمصطفی صداقت , غلامرضا هاشمی تبار , محمود احمدی همدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنتی بیوتیک درمانی به عنوان ابزاری ابتدایی برای کنترل ورم پستان در گاوهای شیری و خشک محسوب می شود. مقاومت آنتی بیوتیکی ارتباط نزدیکی با استفاده نادرست از ترکیبات ضد میکروبی دارد، در این رابطه کنترل حساسیت ضد میکروبی در مورد پاتوژنهای عامل ورم پستان بسیار حائز اهمیت می باشد. این پژوهش در سال 1393 بر روی 100 نمونه شیر ازگاوان مبتلا به ورم پستان در استان گلستان انجام گردیده است. در این مطالعه 67 سوش استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده جهت تعیین مقاومت به متی سیلین از طریق روشهای فنوتیپیک دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از آزمایش PCR مستقیم ژن aroA به منظور تأیید سوش استافیلوکوکوس اورئوس تکثیر گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی و پردازش قرار گرفت. 42 سوش مقاومت به سفوکسیتین و 25 سوش حساسیت به سفوکسیتین را نشان دادند. الگوی مقاوت آنتی بیوتیکی بدست آمده از روش دیسک دیفیوژن برای دیگر آنتی بیوتیک های مورد استفاده در این تحقیق نشان دادکه پنی سیلین با 72% بیشترین مقاومت و آمپی سیلین با 49% بیشترین میزان حساسیت را دارا هستند.نتایج این مطالعه نشان داد بروز سویه های مقاوم به متی سیلین در جمعیت گاوی استان گلستان به سطح 46% رسیده است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: ورم پستان, استافیلوکوکوس اورئوس, دیسک دیفیوژن, PCR, ژن mecA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045587,
author = {صداقت, سیدمصطفی and هاشمی تبار, غلامرضا and محمود احمدی همدانی},
title = {بررسی فراوانی مقاومت به متی سیلین در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در استان گلستان},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: ورم پستان، استافیلوکوکوس اورئوس،دیسک دیفیوژن، PCR، ژن mecA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فراوانی مقاومت به متی سیلین در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در استان گلستان
%A صداقت, سیدمصطفی
%A هاشمی تبار, غلامرضا
%A محمود احمدی همدانی
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]