دانشگاه علوم پزشکی کرمان, دوره (22), شماره (1), سال (2015-1) , صفحات (61-72)

عنوان : ( اثر رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی )

نویسندگان: حسین نیک رو , مریم محمدیان , محسن نعمتی , حمیدرضا سیما , سیدرضا عطارزاده حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: استئاتوهپاتیت غیر الکلی (Non-alcoholic steatohepatitis یا NASH)، قسمتی از طیف کبد چرب غیر الکلی (Non-alcoholic fatty liver disease یا NAFLD) است. تاکنون درمان دارویی ویژه‌ای برای این بیماران ابداع نشده و اصلاح سبک زندگی به‌عنوان بهترین روش درمانی تأیید شده است. هدف این مطالعه، مقایسه تأثیر رژیم غذایی همراه با فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی به تنهایی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به NASH بود. روش: 25 بیمار با دامنه سنی 55-18 سال به طور تصادفی به دو گروه رژیم غذایی همراه با فعالیت ورزشی هوازی (12 نفر) و رژیم غذایی به تنهایی (13 نفر) تقسیم شدند. رژیم غذایی کم‌کالری برای هر دو گروه 500 کیلو کالری کمتر از انرژی محاسبه شده روزانه بود. گروه اول علاوه بر داشتن رژیم غذایی، به مدت 12 هفته و هفته‌ای سه جلسه با شدت 60-55 درصد ضربان قلب ذخیره‌ای در فعالیت ورزشی هوازی شرکت کردند. سطح کیفیت زندگی با تکمیل پرسش‌نامه کیفیت زندگی فرم کوتاه (Short form-36 یا SF-36) و نمای سونوگرافی کبد پیش و پس از 12 هفته مداخله اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: در بررسی کیفیت زندگی در گروه رژیم غذایی همراه با فعالیت ورزشی هوازی، عملکرد فیزیکی، محدودیت عملکرد در اثر بیماری جسمانی، نمره مؤلفه‌های جسمانی، سلامت عمومی و نشاط و در گروه رژیم غذایی به تنهایی، سلامت عمومی و نشاط تغییرات معنی‌داری را نشان داد. همچنین کاهش معنی‌داری در نمای سونوگرافی گروه رژیم غذایی همراه با فعالیت ورزشی هوازی مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: افزودن فعالیت ورزشی هوازی به رژیم غذایی کم‌کالری باعث بهبود بیشتر کیفیت زندگی و نمای سونوگرافی در بیماران مبتلا به NASH شد.

کلمات کلیدی

, رژیم غذایی, فعالیت ورزشی هوازی, کیفیت زندگی, سونوگرافی, استئاتوهپاتیت غیر الکلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045590,
author = {نیک رو, حسین and مریم محمدیان and محسن نعمتی and حمیدرضا سیما and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {اثر رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی کرمان},
year = {2015},
volume = {22},
number = {1},
month = {January},
issn = {1023-9510},
pages = {61--72},
numpages = {11},
keywords = {رژیم غذایی، فعالیت ورزشی هوازی، کیفیت زندگی، سونوگرافی، استئاتوهپاتیت غیر الکلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر رژیم غذایی و فعالیت ورزشی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئاتوهپاتیت غیرالکلی
%A نیک رو, حسین
%A مریم محمدیان
%A محسن نعمتی
%A حمیدرضا سیما
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J دانشگاه علوم پزشکی کرمان
%@ 1023-9510
%D 2015

[Download]